لینک دانلود

 قسمتی از متن :
در این نوشته هدف اصلی توجیه اثر متقابل فوتون و گراویتون با توجه به نظریه سی. پی. اچ است. نخستین برخورد ها با اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک صورت گرفت که توانایی توجیه آن را نداشت. سپس انیشتین این پدیده را با توجه به دیدگاه کوانتومی توجیه کرد. بنابراین نخست میدانها و امواج الکترومغناطیسی کلاسیک را بطور فشرده بیان کرده، آنگاه با ذکر نارسایی آن به تشریح پدیده فوتوالکتریک از دیدگاه انیشتین می پردازم و سرانجام هر سه اثر فوتوالکتریک، اثر کامپتون و تولید و واپاشی زوج ماده  پاد ماده را با توجه به نظریه سی. پی. اچ. بررسی خواهم کرد. و سرانجام تلاش خواهد شد تا وحدت نیروهای الکترومغناطیس و گرانش را نتیجه گیری کنیم.

فهرست مطالب :
مقدمه
نیروهای الکتریکی و مغناطیسی
میدانهای الکترومغناطیسی
امواج الکترومغناطیسی
شدت موج الکترومغناطیسی
کشف اثر فوتوالکتریک
نارسایی الکترومغناطیس کلاسیک در توجیه اثر فوتوالکتریک
مکانیک کوانتومی
توجیه کوانتومی پدیده فوتوالکتریک توسط انیشتین
اثر موسبوئر
نظریه سی. پی. اچ. ساختمان فوتون
اصل CPH
از تولید زوج تا اتحاد الکترومغناطیسگرانش
 ماده و پاد ماده
بررسی فرایند تولید و واپاشی زوج
تولید امواج الکترومغناطیسی
 تاثیر گرانش بر انرژی الکترومغناطیسی
نگاهی نوین به شواهد تجربی 
قضیه کار و انرژی و تابش الکترومغناطیسی
تغییر میدان الکتریکی و مغناطیسی فوتون
بار الکتریکی و نیروی الکتریکی
برهمکنش الکترومغناطیسى
کوارکها
گلوئون و بار رنگ
مقادیر منفی تابع بتا
شواهد تجربی
زیر کوانتوم کروموداینامیک
امواج الکترومغناطیس، بار  رنگ و مغناطیسرنگ 
باررنگ و مغناطیسرنگ
گرانش Gravity
معادله باررنگ و مغناطیس  رنگ
آلفای گرانش

توضیحات بیشتر

دسته‌ها