لینک دانلود

بخشی
از متن اصلی
:

مقدمه:

فرا شناخت عبارت است از آگاهی فرد بر نظام
شناختی خود و کنترل و هدایت آن در ادبیات روان شناسی، شناخت را معمولا˝ مترادف با تفکر
می آورند. بنابراین، فراشناخت را می توان آگاهی بر جریان تفکر و کنترل و هدایت آن هم
تعریف کرد. جریان شناخت در نظریه روان شناسی شناخت انسان را عبارت می دانند از:

دریافت، پردازش، نگهداری و انتقال اطلاعات،
فراشناخت فعالیتی است که کنش های مربوط به چهار عنصر یادشده را در برمی گیرد و بر آنها
نظارت دارد.

معلمان در مدارس باید ابتدا دانش آموزان
را به روش دریافت، پردازش و نگهداری و انتقال درست اطلاعات فراخوانند و سپس آنها را
ترغیب کنند تا جریان فعالیت های ذهنی را که انجام می دهند، مورد بازنگری و اصلاح قرار
دهند.

هدف:

هدف اساسی نظریه فرا شناخت کمک به دانش
آموز برای اندیشیدن و پرورش مهارت فکر کردن است. هدف دیگر آموزش فراشناخت، پرورش مهارت
های انتقال یادگرفته ها در موقعیت های متعدد است.

راهبردهای فرا شناخت دارای اهمیت فوق العاده
است، و در آموزش دروس متعدد از آنان بهره گرفته می شود. راهبردهای فرا شناختی، نیازهای
یادگیری فراگیران را برطرف می سازد. راهبردها آن دسته از فعالیت های ذهنی و عملی هستند
که راه رسیدن به هدف ها را هموار می سازند.

این فایل به
همراه چکیدهمتن
اصلی
و منابع تحقیق با فرمت
word در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : ۱۱

توضیحات بیشتر

دسته‌ها