نقشه ی کاربری اراضی استان قزوین

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی استان قزوین

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی استان البرز GIS

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی استان البرز

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه ی کاربری اراضی استان اردبیل

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی استان اردبیل

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه ی کاربری اراضی استان البرز

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی استان البرز


مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی استان چهارمحال و بختیاری

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه ی کاربری اراضی استان قم

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی استان قم

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه ی کاربری اراضی استان مرکزی

بدون دیدگاه

لینک دانلود

نقشه ی کاربری اراضی استان مرکزی

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه ی کاربری اراضی استان زنجان

بدون دیدگاه

لینک دانلود

نقشه ی کاربری اراضی استان زنجان


مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه ی کاربری اراضی استان تهران

بدون دیدگاه

لینک دانلود

نقشه ی کاربری اراضی استان تهران

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه ی کاربری اراضی استان کرمانشاه

بدون دیدگاه

لینک دانلود

نقشه ی کاربری اراضی استان کرمانشاه

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

دسته‌ها