نقشه کاربری اراضی شهرستان ماکو

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ماکو (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان بستان آباد

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بستان آباد (واقع در استان آذربایجان شرقی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان مهاباد

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مهاباد (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان بناب

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بناب (واقع در استان آذربایجان شرقی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان آذرشهر

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آذرشهر (واقع در استان آذربایجان شرقی)


مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان عجب شیر

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان عجب شیر (واقع در استان آذربایجان شرقی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان اهر

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اهر (واقع در استان آذربایجان شرقی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان تکاب

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تکاب (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان شاهین دژ

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شاهین دژ (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان سردشت

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سردشت (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

دسته‌ها