نقشه کاربری اراضی شهرستان تکاب

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تکاب (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان شاهین دژ

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شاهین دژ (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان سردشت

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سردشت (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان سلماس

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سلماس (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان پیرانشهر

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان پیرانشهر (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان ارومیه

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ارومیه (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان اشنویه

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اشنویه (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان میاندواب

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان میاندواب (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان نقده

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نقده (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه کاربری اراضی شهرستان نقده

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نقده (واقع در استان آذربایجان غربی)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

دسته‌ها