نقشه طبقات اقلیمی استان خراسان جنوبی

بدون دیدگاه

شیپ فایل طبقات اقلیمی استان خراسان جنوبی

مشخصات سیستم تصویر لایه:

 

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum:  D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

نقشه طبقات اقلیمی استان اردبیل

بدون دیدگاه

شیپ فایل طبقات اقلیمی استان اردبیل

مشخصات سیستم تصویر لایه:

 

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum:  D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

نقشه طبقات اقلیمی استان البرز

بدون دیدگاه

شیپ فایل طبقات اقلیمی استان البرز

مشخصات سیستم تصویر لایه:

 

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum:  D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

نقشه طبقات اقلیمی استان خراسان جنوبی

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل طبقات اقلیمی استان خراسان جنوبی

مشخصات سیستم تصویر لایه:

 

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum:  D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه طبقات اقلیمی استان اردبیل

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل طبقات اقلیمی استان اردبیل

مشخصات سیستم تصویر لایه:

 

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum:  D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

نقشه طبقات اقلیمی استان البرز

بدون دیدگاه

لینک دانلود

شیپ فایل طبقات اقلیمی استان البرز

مشخصات سیستم تصویر لایه:

 

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum:  D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

شیپ فایل آبراهه های استان کرمان

بدون دیدگاه

لینک دانلود

نقشه ی  آبراهه های استان کرمان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

شیپ فایل آبراهه های استان هرمزگان

بدون دیدگاه

لینک دانلود

نقشه ی  آبراهه های استان هرمزگان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

شیپ فایل آبراهه های استان اصفهان

بدون دیدگاه

لینک دانلود

نقشه ی  آبراهه های استان اصفهان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

شیپ فایل آبراهه های استان فارس

بدون دیدگاه

لینک دانلود

نقشه ی  آبراهه های استان فارس

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

توضیحات بیشتر

دسته‌ها