لینک دانلود

 چکیده
در این مقاله به بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی پرداخته شده است. در حقیقت فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخ های شغلی و استخدامی، سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد می شود که اقتصاد دانش محور نامیده می شود. هدف از نگارش این مقاله مروری بر وضعیت فعلی در بازار کار فناوری اطلاعات و تأکید بر نقش کارگشای آن به عنوان یکی از راه حل های معضل بیکاری  در جوامعی است که بخش عظیمی از جمعیت جوان آنها علیرغم برخورداری از استعداد و انرژی کافی، همچنان از مشکل بیکاری رنج می برند.
 

توضیحات بیشتر

قوانین و مقررات کسب وکار

بدون دیدگاه

لینک دانلود

قسمتی از متن:

تجار و معاملات تجارتی
۱تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد
معاملات تجارتی ازقرارذیل است
– خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد
– تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد
هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )- یاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره
تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد –
– تصدی بعملیات حراجی
تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی –
– هرقسم عملیات صرافی وبانکی
– معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد
– عملیات بیمه بحری وغیربحری
– کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود
– کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها
– کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید
– کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید
– کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود
کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

فهرست مطالب:
دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی 
ویژگیهای مشارکت مدنی 
کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی 
۱- مجتمع های مسکونی و تجاری
۲- صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات
۳- بازرگانی داخلی و خارجی
ضوابط اعطای تسهیلات 
۱- شرایط متقاضی
۲- مدت مشارکت
۳- حداکثر سهم‌الشرکه صندوق
۴- میزان تسهیلات
۵- سود دوران مشارکت
۶- واریز ماحصل مشارکت و نحوه محاسبه سود
۸- تمدید مشارکت
۹- تسهیلات متمم
مراحل و نحوه تشکیل و تکمیل پرونده 
۱- مشارکت مدنی مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری و یا (تواماً) 
۲- مشارکت مدنی طرحهای تولیدی و خدماتی
۳- مشارکت مدنی بخشهای صنعت، معدن ، کشاورزی و خدماتی در واحدهای موجود
۴- مشارکت مدنی در امر بازرگانی
نحوه انعقاد قرارداد 
فسخ قرارداد 
بازپرداخت تسهیلات مشارکت مدنی
واگذاری سهم‌الشرکه صندوق
فوت شریک
تسهیلات دوره ای
مطالبات سررسید گذشته
مطالبات معوق
دستورالعمل حسابداری
۱- تصویب تسهیلات
۱-۱- هزینه های ارزیابی
۲-۱- هزینه کارشناسی
۳-۱- هزینه اطلاعات
۲- قرارداد 
۳- ثبت وثائق 

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

فعالیت های تربیتی و اجتماعی و موارد کاربرد آنها
اهداف اساسی فعالیت های فوق برنامه
مقایسه فعالیتهای فوق برنامه را با فعالیت های رسمی
ویژگیهای مربیان فعالیت های تربیتی و اجتماعی
ارزش فعالیتهای تربیتی و اجتماعی در ابعاد مختلف
اصول مؤثر در سودمند کردن فعالیت های فوق برنامه
نقد فعالیت های تربیتی و اجتماعی
در دفاع از فعالیت های تربیتی و اجتماعی مقاله ای با استفاده از چکیده مطالب فصل تنظیم و تدوین کند (فراگیر میتواند از تجارب افراد دست اندر کار و منابع دیگر نیز استفاده کند).
دانلود مقاله کامل آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

توضیحات بیشتر

دسته‌ها