لینک دانلود

نمونه ای از یک قرارداد همکاری در حوزه طراحی، راه‌اندازی سامانه های نرم افزاری و تهیه نرم افزار می باشد. با کمک این نمونه قراردادهای همکاری در این حوزه با شرکت ها مورد نظر منعقد نمود. این نمونه مثال خوبی برای ساماندهی پروژه های نرم افزاری از دیدگاه قرارداده همکاری می باشد.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

نمونه خام یا Template ساختار یک RFP به زبان انگلیسی

از این نمونه خام می توان برای طراحی و نوشتن یک RFP به زبان انگلیسی استفاده کرد. نوشتن یک RFP به زبان انگلیسی به طور معمول مورد نیاز کارشناسان و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که قصد دارند درخواست و پیشنهادی برای مشارکت در یک پروژه بین المللی ارسال نمایند، مورد استفاده قرار می گیرد. این نمونه خام می تواند کمک بسزایی در این خصوص برای نوشتن یک RFP به زبان انگلیسی نماید.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

نمونه ای از یک استعلام ارزیابی کیفی است که می توان از آن بررسی صلاحیت سامانه های نرم افزاری مانند اتوماسین اداری استفاده کرد. در این سند، موضوع و محدوده پروژه، فرآیند ارزیابی کیفی، شرایط عمومی پیشنهاددهندگان و معیارهای ارزیابی و امتیازدهی به پیشنهاددهندگان تشریح شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

نمونه ای از یک قرارداد همکاری در حوزه طراحی، راه‌اندازی سامانه های نرم افزاری و تهیه نرم افزار می باشد. با کمک این نمونه قراردادهای همکاری در این حوزه با شرکت ها مورد نظر منعقد نمود. این نمونه مثال خوبی برای ساماندهی پروژه های نرم افزاری از دیدگاه قرارداده همکاری می باشد.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

توضیحات:
این فایل شامل شرکتهای پخش مواد غذایی خوستان می باشد به انضمام شرکتهایی که با این پخشها کار میکنند

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

توضیحات:
این فایل اکسل  شامل شرکتهای پخش مواد غذایی شهرستان زاهدان می باشد به انضمام شرکتهایی که با این پخشها کار میکنند.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

توضیحات:
این فایل اکسل  شامل شرکتهای پخش مواد غذایی خوزستان می باشد به انضمام شرکتهایی که با این پخش ها کار میکنند.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

توضیحات:
این فایل اکسل شامل شرکتهای پخش مواد غذایی چهارمحال بختیاری   می باشد به انضمام شرکتهایی که با این پخشها کار میکنند.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

توضیحات:
این فایل اکسل شامل شرکتهای پخش مواد غذایی بوشهر می باشد به انضمام شرکتهایی که با این پخشها کار میکنند.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

توضیحات:
این فایل اکسل  شامل شرکتهای پخش مواد غذایی بیرجند خراسان جنوبی می باشد به انضمام شرکتهایی که با این پخشها کار میکنند.

توضیحات بیشتر

دسته‌ها