لینک دانلود

مقدمه:
اگر بخواهم بین زیبایی و حقیقت یکی را انتخاب کنم بیدرنگ زیبایی را انتخاب می کنم زیرا اطمینان دارم که در زیبایی حقیقتی نهفته است که بالاتر از خود حقیقت است. در واقع هیچ چیز در دنیا حقیقت ندارد مگر زیبایی  و زیبایی در نهاد هنر مندان است. هنر یک وسیله ارتباطی و کلید فهم زندگی است. انسان تدابیر مختلف و متعددی به کار میبرد تا بتواند نیت و مقصود خود را به همنوعانش بفهماند و نیت و مقصود آنها را نیز متقابلاً بفهمد. از اشاره های سر و چشم و ابرو گرفته تا علائم راهنمایی و رانندگی همه از جمله وسایل ارتباطی هستند. تمام قرار دادهای اجتماعی بشر که آنها را نهاد اجتماعی می نامیم، حتی مقررات سلام و علیک و خداحافظی، مراسم معرافه و آداب و معاشرت و غیره از فروغ زندگی اجتماعی محسوب می شوند و به منظور ایجاد ارتباط با همدیگر انجام می گیرند. به این ترتیب مدار زندگی انسان بر ارتباط قرار دارد. هر امری را از دستگاه علائم رانندگی گرفته تا هنر های زیبا می توان در شمار وسایل ارتباطی آورد.
حتی اگر هم آفرینش هنری چنانکه گفته اند زبان حال و حدیث نفس پدید آورنده اثر باشد. هنرمندان از آن لحظه ای که محصول کارش را در معرض دید و داوری دیگران می گذارد عملی در زمینه ارتباط انجام می دهد. اما مهم ترین وسیله  ارتباطی بشر که پایه همه نهادهای اجتماعی او می باشد، زبان است بنابر  این باید زبان را زا زمره نهادهای اجتماعی دانست و در این حالت زبان آن نهاد اجتماعی است که از نشانه استفاده می کند.

فهرست:
ثنای خـدا
تقدیر و سپـاس
فصل اول : کلیات طرح تحقیق
مقدمه
هدف از اجرای تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق
سوالات تحقیق
فصل دوم : متن تحقیق
نماد و نشانه ها
انواع نشانه ها
نشانه های دیداری و نشانه های تصویری
علائم تصویری و علائم اختصاصی
تشریح پیام بصری
تاریخچه راهنمایی و رانندگی در ایران
تاریخچه علائم راهنمایی و رانندگی
ضرورت وجود تابلو ها و علائم راهنمایی و رانندگی
تصویب علائم بین المللی
ساخت تابلو های راهنمایی و رانندگی
انواع علائم راهنمایی و رانندگی در ایران از لحاظ فرم کلی و رنگی در عناصر بصری
علائم راهنمایی و رانندگی تابلوها و علائم عبور و مرور از لحاظ مفهوم رنگ و شکل هندسی
فصل سوم : یافته های تحقیق
پیشنهادات
مشکلات
خلاصه و نتیجه گیری
فصل چهارم : منابع و ماخذ
فصل پنجم
سئوالات
پیشنهادات
مشکلات

توضیحات بیشتر

دسته‌ها