پروژه امنیت ملی بین الملل و ایران

بدون دیدگاه

لینک دانلود

مقدمه:
۱- شرح و بیان مساله پژوهش:
مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال ۱۶۴۸ م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود. 
در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.
پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:۶۰

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

چکیده :
دموکراسی در سده ی نوزدهم ابتدا در آمریکا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموکراسی در این نقاط شد و یکی از مهمترین دلایل اضمحلال حکومتهای غیر دموکراتیک بود . پرسش اصلی پایان نامه این است که ۱- چرا فرآیند دموکراتیک در کشورهای اروپایی سریع تر از از کشورهای آسیایی از سال ۲۰۰۵ تا ۱۹۹۷ بوده است ؟ و ۲- آیا جهانی شدن بر روند اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا و رشد دموکراسی موثر بوده است ؟
پاسخ پرسش اول این است که چون در اروپای غربی عوامل مساعد دراز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت چندی در قوام دموکراسی مبتنی بر نمایندگی موثر بوده اند توزیع عادلانه تر زمین ، فقدان سابقه فئودالیسم و اثر امنیت زمین دار همراه با سنت لیبرالیسم انگلیسی در آمریکا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .
در انگلستان پیدایش جنبش اصلاح دین و گسترش اخلاق پروتستانی ، جنبش دیوار کشی و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتی در ۱۹۷۰ از جمله عوامل و زمینه های ساختاری مهم درگذار به دموکراسی در اروپای غربی و آمریکا به شمار می آید .
در این پایان نامه فرضیه اصلی این است که دموکراسی دستاورد جوامع پیشرفتۀ غربی است که موج اول آن در اروپای غربی و آمریکای شمالی و در طی سده ی نوزدهم رخ داد و می توان گفت که دموکراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا کرد . در این پژوهش اثبات شد که دموکراسی دستاورد جوامع غربی و مناسب کشورهای غربی است ولی می تواند در جوامع دیگر نیز بوجود آید . به شرط آنکه خود الزامات آن را به وجود آورند و این مستلزم گذر زمان است .

مقدمه:
در این پژوهش ، در فصل اول که شامل کلیات است با توجه به عنوان پایان نامه  «مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا» به بیان مسئله ، محدود زمانی و مکانی ، تاریخچه و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق ، مفاهیم بنیادین ، پرسش اصلی و پرسش های فرعی، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق و محقق و ترسیم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ایم. در بیان مسئله به تشریح الزامات و مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا و سپس به تاریخچه دموکراسی که ابتدا از یونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریکا آغاز شد و پس از آن به نقاط دیگر جهان بسط و گسترش یافت، پرداخته‌ایم. در چارچوب نظری تحقیق به نظریه اقتدارگرایی لینتز و پرل موتر و نظریه اقتدارگرایی دوتوکویل و مارکس پرداخته و در چارچوب نظری محقق با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، (رویکرد پژوهش) بیان شده است که عبارت است از : بوجود آمدن دموکراسی و پا برجاماندش در داخل کشورها نیازمند بسیج فراگیر و گسترده ی تشکیلات و نهادهایی است که توسط توده ی مردم اداره شود و در عرصه ی بین الملل نیز کشورها باید بر طبق موازین جهانی در همه ی عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی فعالیت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظری نمودار تحقیق رسم شده است .

فهرست مطالب:
چکیده 
مقدمه 
فصل اول کلیات
۱-۱ بیان مساله 
2-1 ضرورت انجام تحقیق 
3-1 اهداف پژوهش 
1-3-1 اهداف کلی 
2-3-1 اهداف جزئی 
4-1 محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق 
5-1 پیشینۀ تحقیق 
6-1 کلید واژه‌ها 
1-6-1 دموکراسی 
2-6-1 اقتدارگرایی 
3-6-1 جهانی شدن 
7-1 موج جدید دموکراسی 
8-1 پرسش اصلی 
1-8-1 پرسشهای فرعی 
9-1 روش تحقیق 
10-1 روش گردآوری اطلاعات 
11-1 چارچوب نظری تحقیق 
1-11-1 نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 
2-11-1 نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس 
12-1 چارچوب نظری محقق 
13-1 نمودار 
(فصل دوم)
بخش اول
۱-۲ دموکراسی چیست 
2-2 مبانی حکومت دموکراتیک 
1-2-2 حقوق مدنی 
2-2-2 اصل نمایندگی 
3-2-2 حکومت جمهوری 
4-2-2 تفکیک قوا 
5-2-2 نظارت قوا بر یکدیگر 
6-2-2 پارلمان و پارلمانتاریسم 
7-2-2 ساختار پارلمان 
8-2-2 دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی 
9-2-2 فرآیند تشکیل دولت 
10-2-2 کابینه دولت 
11-2-2 تشکیل ائتلاف 
12-2-2 اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها 
13-2-2 مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی 
الف – مسئولیت مقامات انتفاعی 
ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی 
3-2مبانی حکومت اقتدارگرا 
1-3-2 اقتدار 
2-3-2 منابع اقتدار 
3-3-2 ضمانت اجرای اقتدار 
4-3-2 ویژگیهای اقتدار 
5-3-2 اقتدارگرایی 
بخش دوم
نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک 
4-2 هانا آرنت (توتالیتاریسم) 
5-2 لینتز (اقتدارگرایی) 
نظریه های حکومتهای دموکراتیک 
6-2 پوپر (دموکراسی) 
7-2 دوتوکویل (دموکراسی) 
نتیجه گیری 
(فصل سوم)
۱-۳ مقدمه 
2-3 تعریف جهانی شدن 
3-3 شاخصهای جهانی شدن 
4-3 نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی 
1-4-3 رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 
2-4-3 رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 
3-4-3 رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 
5-3 محرکهای دموکراتیزاسیون 
1-5-3 توسعه اقتصادی 
2-5-3 عملکرد (اقتصادی) 
3-5-3 نقش کلیسایی کاتولیک 
4-5-3 تغییر هنجارهای بین المللی 
6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی 
7-3 تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا 
جمع بندی 
(فصل چهارم)
تحقق دموکراسی 
1-4 درآمدی بر دموکراسی 
2-4 محدوده های تحقق دموکراسی 
جمع بندی 
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموکراسی د رخاورمیانه و ایران 
1-5 دموکراسی د رخاورمیانه 
2-5 دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی 
3-5 دموکراسی د رخاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر 
4-5 ریشه‌های اقتصادی دموکراسی 
5-5 تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران 
جمع بندی 
(فصل ششم)
نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات 
1-6 نتیجه گیری نهائی 
2-6 دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا 
3-6 دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها 
4-6 پیشنهادات 
کتاب نامه

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:۱۰۰

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی پدافند غیرعامل

بدون دیدگاه

لینک دانلود

مطالب مورد مطالعه جزوه آموزشی پدافند غیرعامل

۱٫ اصول و مبانی پدافند غیرعامل
۲٫ استتار، اختفا و فریب
۳٫ استحکامات و سازه های امن
۴٫ بحران سیاسی
۵٫ مطالعات راهبردی در تعیین وضعیت محیط دفاعی – امنیتی
۶٫ مکان یابی و آمایش سرزمین
۷٫ جنگ اطلاعات و پدافند غیرعامل
۸٫ میدان نبرد سایبر
۹٫ تهدید شناسی و کاربرد آن در طرح ریزی پدافند غیرعامل
۱۰٫ ماهیت جنگ

۱۱٫ تسلیحات غیر کشنده

جزوه آموزشی پدافند غیرعامل

در قالب word و در ۱۴۴ صفحه، قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

تحقیق روابط عمومی در ایران و جهان

بدون دیدگاه

لینک دانلود

مقدمه:
جی ای گرونیک نظریه پرداز معاصر روابط عمومی را مدیریت ارتباط بین یک سازمان در این رشته و همگان هایی می‌داند که با آن سروکار دارند.
رکس هارلو که از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است و تالیفات گوناگونی در این رشته دارد این تعریف را پیشنهاد می‌کند:
روابط عمومی عبارت است از دانشی که بوسیله آن سازمان ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند بدست آورند.
درواقع روابط عمومی هنری است که به کمک آن می‌توان مؤسسه، سازمان و فرد مورد علاقه و احترام کارمندان، مشتری ها و مردمی که با آن سروکار دارند قرار داد. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است. عملی است ممتد، مداوم و طرح ریزی شده که از طریق آن افراد و سازمان ها می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار دارند بدست آورند.
 
فهرست مطالب:
تعریف روابط عمومی
فصل اول- اهمیت، نقش و کارکرد روابط عمومی
فصل دوم – انجمن ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در ایران و جهان
هدف
اهداف انجمن های روابط عمومی
اهداف انجمن های روابط عمومی
انواع روابط عمومی
عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی
انجمن های روابط عمومی در جهان
انجمن های بین المللی روابط عمومی
تاریخ روابط عمومی در ایران
جمع بندی
فصل سوم – انجمن ها و مؤسسات و شراکت های بزرگ روابط عمومی در جهان
انجمن های جهانی روابط عمومی
انجمن جهانی ارتباط گران بازرگانی
انجمن های افکار عمومی
تاریخچه AAPOR
انجمن جهانی افکار عمومی AAPOR
قسمت پنجم
اکثریت لازم برای مذاکره
قسمت ششم
قسمت هفتم
انجمن اجرایی
اعضا
انجمن اجرایی و کمیته ها
قسمت اول
قسمت دوم
رای دادن و هدایت تجارت
خزانه و سرمایه
زبان
نمادهای روابط عمومی در ایالات متحده امریکا
انجمن روابط عمومی آمریکا
روابط عمومی در قاره آسیا
روابط عمومی در قاره اروپا
روابط عمومی در قاره افریقا
فصل چهارم-روابط عمومی سیاره ای
روابط عمومی در عصر حاضر
جهانی شدن روابط عمومی
آینده روابط عمومی
جایگاه روابط عمومی در ایران
روابط عمومی در هزاره سوم
جمع بندی
فصل پنجم-مفهوم مدیریت و روابط عمومی
مقدمه
ویژگی های یک مدیر روابط عمومی اندیشمند
کاستی های مدیریت روابط عمومی
جمع بندی
فصل ششم- کاربرد اینترنت در روابط عمومی
پست الکترونیکی
مجله الکترونیک
برد الکترونیکی
تلفن گویا
مجله ویدئویی
ماهواره
نتیجه گیری

توضیحات بیشتر

تحقیق بررسی اثرات جنگ ایران و عراق

بدون دیدگاه

لینک دانلود

چکیده:
از دوره حکومت های عثمانی و صفوی، مرزهای ایران و عراق محل برخورد
و نزاع دو کشور بوده است. ایرانیان به علت تعلق خاطر شیعی نسبت به عتبات
عالیات همیشه آرزو داشتند که عراق بخشی از ایران باشد، اما عثمانی ها که
داعیه خلافت بر کل جهان اسلام را داشتند از تحقق عملی این آرزو جلوگیری می
کردند. بالاخره پس از درگیری ها و کشمکش های فراوان، در معاهده ارزروم
مرزهای دو کشور ایران و عثمانی که بعدها عراق در مرزهای غربی ایران جایگزین
آن شد، تقریباً به شکل فعلی تثبیت گردید، اما پس از تجزیه امپراتوری
عثمانی، کشور عراق تحت قیمومیت دولت انگلستان تشکیل شد و اختلافات ایران و
عراق در مناطق مرزی، به ویژه درباره حاکمیت بر شط العرب تداوم یافت و
عهدنامه ۱۹۳۷ بین این دو کشور منعقد شد. با توجه به اعمال نفوذ انگلستان
درباره شط العرب، این عهدنامه به نفع عراق تنظیم گردید و منافع ایران در آن
در نظر گرفته نشد. ایران و عراق، با توجه به این که هر دو تحت نفوذ
انگلستان بودند، به دنبال امضای این عهدنامه، همراه با کشورهای ترکیه و
افغانستان، پیمان سعد آباد را امضا کردند. هدف اصلی از انعقاد این پیمان که
با حمایت انگلیسی ها شکل گرفت جلوگیری از نفوذ کمونیسم در منطقه و حمایت
نکردن از گروه های مخالف یکدیگر در کشورهای عضو پیمان بود.

فهرست مطالب:
چکیده  
مقدمه  
جنگ ایران و عراق و اثرات آن  
تئوری رژیم های بین المللی و اجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق  
اثرات جنگ ایران و عراق در سطح ملی  
اشغال سفارت آمریکا در ایران  
عوامل عراق برای حمله به ایران  
گزارش هفته نامه عرب زبان چاپ پاریس 
اثرات جنگ ایران و عراق در سطح منطقه ای   
اثرات جنگ ایران و عراق در سطح بین المللی  
نتیجه گیری  
منابع

توضیحات بیشتر

دسته‌ها