مقدمه:
دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی- فرهنگی یکی از ارزشمند‌ترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین کننده‌ای که در تولید دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان یکی از شاخص های تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قرار گرفته است.
همانطور که می‌دانیم جوانان در مقطع پیش دانشگاهی تلاش زیادی برای ورود به دانشگاه می‌کنند و شاید بتوان گفت که یکی از آمال و آرزوهای جوانان امروزی ورود به دانشگاه می‌باشد با ورود جوانانی که با امید و آرزو به دانشگاه راه یافته‌اند اگر تلاش کنیم که رضایتمندی این دانشجویان تازه وارد را بطور نسبی فراهم کنیم می‌توان انتظار داشت که این دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تعهد داشته بیشتری نسبت به شغل ، زندگی، دیگران درآینده داشته باشند زیرا زمانیکه افراد تعهد داشته باشند دیگر رشوه خواری، ریاکاری، دروغ‌گویی برای رسیدن به اهداف خوب یا بد، فقر فرهنگی ، بی سوادی جوانان تحصیل کرده، … وجود نخواهد داشت . بر اساس نظریه تسری Spill-over Theory رضایت از یک بخش از زندگی بروی رضایت از بخشهای دیگر زندگی مؤثر است.

فهرست:
فصل اول : کلیات پژوهش 
 مقدمه  
 طرح مساله  
 اهمیت و ضرورت تحقیق 
 اهداف تحقیق  
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق  
 تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی 
 پیشینه تحقیق 
 بیشینه پژوهش های داخلی 
 نقد و بررسی پیشینه های داخلی 
 پیشینیه پژوهش های خارجی:
 نقد وبررسی پیشینه‌های خارجی  
 مبانی نظری تحقیق  
 نظریه تسری(spill over theory)  
 نظریه هدف گذاری «ادوین لاک» E.A.lock  
نظریه مبادله  
نظریه نیازها  
چهارچوب نظری تحقیق 
مدل تئوریکی تحقیق  
فصل سوم : روش تحقیق  
مقدمه  
روش تحقیق
پرسش آغازی
مطالعات مقدماتی و اکتشافی 
طرح نظری مسئله تحقیق  
ساخت و ارائه مدل تئوریک  
تبدل نظریه ها به فرضیه ها  
تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنه:
تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها
آزمون مقدماتی 
جامعه آماری  
حجم نمونه   
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
*تحلیل جداول توزیع فراوانی 
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب جنس  
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی  
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی  
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب شهر محل سکونت
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر  
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب شغل مادر 
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب شغل پدر 
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالکیت منزل 
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب سن 
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب معدل
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب ترم 
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده  
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب درآمد خانواده  
*تحلیل جداول توزیع فراوانی و نمودار میانگین برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مربوطه  
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص تسلط به درس 
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص مسئولیت پذیری
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص ایجاد انگیزه  
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص مقررات آموزشی 
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از تحصیل
 جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص امیداوری به آینده شغلی
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص احترام به دانشجو
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص عدالت در سطح دانشگاه
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رسیدن به هدف 
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از زندگی 
*تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای مستقل مربوطه  جدول   وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی  جدول   وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و احترام به دانشجو 
جدول   وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و عدالت در سطح دانشگاه 
جدول   وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رسیدن به هدف 
جدول   وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رضایت از زندگی  
*تحلیل رابطه متغیر وابسته « رضایت از تحصیل » با متغیرهای زمینه‌ای دو مقوله‌ای  
جدول   تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و جنس
جدول   تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و مقطع تحصیلی  
جدول   تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت شغلی  
جدول   تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شهر محل سکونت  
تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای زمینه‌ای چند مقوله‌ای  
جدول   تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رشته تحصیلی
جدول   تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت تاهل
جدول   تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات مادر
جدول   تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل مادر 
جدول   تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات پدر 
جدول   تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل پدر 
جدول   تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و نوع مالکیت منزل
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری  
منابع و ماخذ 
پرسشنامه  

تحقیق پیرامون شخصیت خلاق

بدون دیدگاه

مقدمه :
گاه دیده می‌شود که دانش آموزی از عهده انجام کاری برمی‌آید اما
آن کار را به دفعات لازم انجام نمی‌دهد. مثلا سلام کردن را یاد گرفته است
اما به ندرت به افراد بزرگتر از خود سلام می‌کند یا می‌تواند تکالیفش را
انجام دهد اما در این کار سستی نشان می‌دهد. در این گونه موارد با استفاده
از روشهای افزایش رفتار می‌توان رفتار دلخواه را در او افزایش داد.
روش تقویت مثبت برای افزایش رفتارهای مطلوب روش
تقویت مثبت تقریبا همان روش متداول پاداش است که همه معلمان با آن آشنا
هستند و غالبا آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. با این حال بین پاداش و
تقویت مثبت اندک تفاوتی وجود دارد که روان شناسان را بر آن داشته است تا به
جای پاداش از اصطلاح دقیق‌تر تقویت مثبت استفاده کنند. در پاداش دادن
افراد هدف ما بطور عمده قدردانی و سپاسگذاری از اعمال گذشته آنهاست و گرچه
پاداش یک رفتار معمولا به تکرار آن می‌انجامد هدف ما از پاداش دادن رفتار
ضرورتا تکرار آن رفتار در آینده نیست.
اما در تقویت مثبت هدف الزاما
تکرار رفتار است یعنی اگر پس از تقویت یک رفتار احتمال وقوع آن رفتار در
شرایط همسان آتی افزایش نیابد گفته می‌شود که تقویت صورت نگرفته است. تقویت
مثبت بهترین و موثرترین روش افزایش رفتار است . فرایندی که در آن ارائه
تقویت کننده مثبت بعد از رفتار منجر به نیرومند شدن آن رفتار می‌شود. وقتی
معلم تصمیم می‌گیرد هر وقت دانش آموزان موقع ورود به کلاس به او سلام کنند
با لبخند زدن به هنگام جواب دادن به سلام آنها رفتار سلام کردن آنها را
تقویت کند در واقع از تقویت مثبت استفاده می‌کند.

اصول تقویت مثبت :
اصل اول
:
از
تقویت کننده مناسب استفاده کنید. تقویت کننده‌های مختلف بر افراد مختلف
تاثیرات متفاوتی دارند. همچنین تاثیر یک تقویت کننده واحد بر یک فرد معین
در شرایط مختلف متفاوت است. بنابراین لازم است در استفاده از تقویت
کننده‌ها در شرایط گوناگون و با افراد مختلف این نکته به خوبی مورد توجه
قرار گیرد.
اصل دوم :
فوریت تقویت یک عامل مهم است. تقویت فوری اثر
بخشی بیشتری از تقویت همراه با تاخیر دارد و گاه تقویتی که با تاخیر انجام
شده هیچ فایده‌ای ندارد. معلم باید بلافاصله پس از انجام رفتار مطلب از سوی
دانش آموزان آن رفتار را تقویت کند و فاصله بین تقویت و رفتار را به حداقل
برساند.
اصل سوم :
مقدار تقویت را توصیه می‌کند. دانش آموزان اگر
ببینند معلمی همیشه و در هر مورد با دلیل و بی‌دلیل همه را مورد تشویق و
تمجید قرار می‌دهد رفتار تقویت کننده او نسبت به دانش آموزان اثر تقویتی‌اش
را از دست می‌دهد بنابراین لازم است مقدار و میزان مناسب تقویت رعایت
گردد.
اصل چهارم:
توصیه می‌کند که از موقعیتها و تقویت کننده‌های
تازه‌تر استفاده شود. افراد موقعیتهای جدید یادگیری و انجام فعالیتهای تازه
را به موقعیتها و فعالیتهای تکراری ترجیح می‌دهند. بنابراین معلمان باید
بکوشند تا در آموزش و افزایش رفتارهای مطلوب روشها و فنون گوناگون را بکار
برند تا دانش آموزان مرتبا خود را در شرایط تقویتی حس کنند. همچنین بهتر
است معلمان سعی کنند تا از روشهای تقویتی متنوع استفاده کنند و برای مدتی
طولانی از یک تقویت کننده بطور تکراری استفاده نمایند.

مقدمه
فرهنگ و نظام اجتماعی –سیاسی اسلام ،در جریان رشد و پویایی خویش همواره در معرض خطراتی بوده و می باشد . باتوجه به تاریخ اسلام و متون دینی می توان دریافت ،گاهی خطراتی که  از درون فرهنگ و نظام اسلامی را در معرض آسیب قرار داده است با اهمیت تر از تهدیداتی است که ازبیرون با آن مواجه بوده است . بنابراین در صورت موفقییت نیروهای خطرساز درونی، ضربه های کاری تری وارد می آورند .
توضیح اینکه: با دقت در مشاهدات اجتماعی چنین نتیجه گیری می شود که برخی انسانها بر شخصیت واقعی خویش روکش ایمان کشیده و دینداری را ابزاری جهت دنیا محوری خود قرار داده اند ، و چون از بیشتر راهکارهای اجتماعی نظام اجتماعی –سیاسی جامعه اطلاع دارند و می توانند مشکلاتی  جدی در مسیر رشد و پویایی فرهنگ اسلامی ایجاد کنند  .در فرهنگ دینی به اینگونه افراد منافق گفته می شود .
نفاق مشکلی است که اسلام از ابتدای ظهور با آن مواجه بوده است و در قرآن و روایات جزء های آن بارها مورد تأکید قرار گرفته است . از اینرو بهترین روش جهت رفتار شناسی و درنتیجه کنترل این قشر از جامعه برسی متون مذهبی و دینی است که در این برسی ارجحیت با قرآن می باشد.بنابراین با توجه به خطرهایی که از ناحیه این گروه جامعه را تهدید می کند، شناخت کنش های منافقان در  عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی می تواند به شناخت ساخت نظام کنش منافقان و روابط اجتماعی آنها در عرصه های مختلف و تعیین چگونگی واکنش منافقان نسبت به قضایای مختلف، کمک کند . بنابراین سعی ما در این پژوهش این است که با توجه به آیات قرآن از ویژگی های این گروه و راه های کنترل خطرات آنها آگاه شویم و سپس تحلیلی جامعه شناسانه از نوع رفتار و عملکرد منافقان ارائه دهیم. علاوه بر این استخراج مفاهیم اجتماعی قرآن پیرامون موضوع مورد پژوهش از نکات مثبت پژوهش می باشد .

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
موضوع پژوهش
بیان مسئله
هدف و ضرورت
فصل دوم : ادبیات پژوهش
الف: بیان مفاهیم
مقدمه
۱-مفهوم سیستم
۲-مفهوم فراگیر سیستم اجتماعی
۳-مفهوم رفتار behavior
4-مفهوم عمل(action) ، عمل اجتماعی(social acion) و تعامل اجتماعی(ntraction)
5-گروه اجتماعیsocial group
6-هنجار (norm)
7- توجه مجدد به چهارچوب عمل
۸- تعریف کنش اجتماعی
۹- عناصر کنش اجتماعی
۱۰ -کنش متقابل
۱-انتظارات متقابل
۲-هنجارها و ارزشها
۳-ضمانت اجراها
۱۱- نقش اجتماعی
۱۲- سنخ اجتماعی
۱۳- نظام اجتماعی
فرایند دو گانه نظام اجتماعی
۱۴- قشر اجتماعی
۱۵- نظامهای قشر بندی اجتماعی
۱۶- مفهوم نفاق
الف: نفاق
ب:  منافق
ب-پیشینه تحقیق
۱-اخلاق در قرآن
۲-سیمای نفاق در قرآن
۳- پیامبر و منافقین
۱- علل روی آوردن به نفاق
۲- شیوه های نفاق
۳- ویژگیهای منافقان
۴- ابزار منافقان برای نیل به اهداف
۵- روش پیامبر در برابر منافقان
۶- مجدداَ سکوت پیامبر در مقابل گستاخی عبدالله بن ابی تکرار می شود و سوء استفاده وی از صبر و گذشت پیامبر نمایان می گردد.
۷- روش عملی پیامبر در مقابل منافقین دوری جستن و تأیید نکردن ایندسته است
۴- دشمنان دوست نما
علائم و نشانه های منافق
۵- منافق و منافقین
علامت مؤمن : نماز ، روزه ، انفاق ، زکات بر فقرا
در بخش دیگر به صفات منافقین پرداخته که عبارتند از
منافقان به رفتارهای زیر خصوصیت پیدا می کنند
رفتار منافقان در لباس پیمان شکنان :
۶-اسلام مکتب مبارز و مولد
۷-اخلاق از دیدگاه قرآن و عترت
۸-نفاق یا کفر پنهان
۹-فرهنگ واژه اخلاق در قرآن
۱۰-سی و دو سخنرانی پیرامون سوره حشر
۱۱-گذری بر سوره حشر
-۱۲مصباح الشریعه
۱۳-رساله قلع الغیبه
۱۴-نبوغ حافظ شیرازی
فصل سوم : روش تحقیق
روش پژوهش
۱-۲-تحلیل درونی
۲-۱-۲:خصیصه ذهنی
۲-۲:تحلیل بیرونی
نتیجه
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه
بخش دوم
جدول شماره
بخش سوم
فصل پنجم
تحلیل داده ها
مقدمه
۱- بررسی کنشهای فرهنگی منافقان
تعاملات فرهنگی
پیامبر – منافقان
مومنان – منافقان
کافران – منافقان
۲-کنشهای فرهنگی منافقان با منافقان و کافران
۱- بررسی کنشهای اجتماعی منافقان
تعاملات اجتماعی
پیامبر – منافقان
منافقان – پیامبر
منافقان – مومنان
کنشها و تعاملات اجتماعی منافقان در رابطه با پیامبر و مؤمنان
۱-تخریب رأس هرم نظام اجتماعی
۲-از بین بردن همبستگی میان مسلمین
الف : کنشهای اجتماعی منافقان عبارتند از
ب : تعاملات اجتماعی منافقان عبارتند از
۱- بررسی کنشهای سیاسی منافقان
کنشهای سیاسی منافقان در رابطه با نظام سیاسی
کنشهای سیاسی منافقان در رابطه با دشمنان نظام اسلام
تعاملات سیاسی
۴- بررسی کنشهای اقتصادی منافقان
تعاملات اقتصادی
۱- تذکر دادن و دعوت به ایمان
۱- اعراض کردن و حذر کردن
۲- تهدید به مجازات
۳- مماشات ( تحمل کردن )
فهرست منابع و مآخذ

تحقیق حجاب

بدون دیدگاه

مقدمه:
یکی از عمده ترین مسایل کشورهای در حال گذار، دگرگونی معانی، ارزش ها و عقاید مشترک حاکم بر این جوامع است.نتیجه تغییر این عقاید مشترک که کارکرد انسجام را در نظام اجتماعی بر عهده دارند ایجاد نوعی چند گونگی و تکثر در لایه های زیرین و درون ذهنی افراد است. اگرچه تکثر به خودی خود امری نامطلوب محسوب نمی گردد اما مسئله از آنجایی آغاز می شود که این چند گونگی در باورها و عقاید و لایه های درون ذهنی افراد صورت پذیرد و دیگر هیچ اصل و تعریف واحدی وجود نداشته باشد که این باورهای مختلف حول آن نظام یابند. در این هنگام است که جامعه عرصه بروز نگرش‌ها و کنش‌های مختلف و متفاوت و حتی گاه متناقض گشته و انسجام و یگانگی نظام اجتماعی دست خوش چالش های جدی و مهمی می گردد.
اصل «حجاب» برای زنان که در جوامع اسلامی مطرح است از جمله همین ارزش‌ها و عقایدی است که از دیرباز در جامعه ما وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به صورت‌های مختلفی بروز و ظهور کرده است.

فهرست:
فصل اول
کلیات  
مقدمه  
بیان مسأله   
اهمیت مسأله   
اهداف تحقیق  
تعریف مفاهیم  
فصل دوم
پیشینه تحقیق  
فصل سوم
چهارچوب نظری  
فصل چهارم
بررسی اسنادی تعریف حجاب  
فصل پنجم
روش تحقیق  
روش تحقیق  
جامعه آماری  
حجم نمونه  
روش نمونه گیری  
روش جمع آوری اطلاعات  
شاخص سازی  
اعتبار سنجی  
فصل ششم
تحلیل یک متغیری  
فصل هفتم
تحلیل دو متغیری  
نتیجه گیری  
منابع  
ضمائم

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بدون دیدگاه

بیان مسئله:
کنترل میزان رشد جمعیت یکی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید. جمعیت دنیا در سال ۱۹۵۰ دو و نیم میلیارد نفر بوده و اکنون از مرز ۶ ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۵/۸ میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت ۱۰ میلیونی ۱۰۰ سال قبل اکنون به نزدیک به ۷ برابر رسیده است .
کشور جمهوری اسلامی ایران که در دوران سالهای اولیه انقلاب دارای رشد جمعیت بالا و در حدود۷/۲ (که تا ۴/۳ نیز ذکر شده است)  و در سالهای اخیر این میزان رشد  تا حدود ۷/۱ (و مواردی تا ۲/۱ نیز ذکر شده) کاهش یافت این کاهش رشد جمعیت ناشی از اجرای طرحها و برنامه های کنترل جمعیت در سالهای اخیر بوده است.
هرم سنی جمعیت ایران در سالهای اول بعد از انقلاب شکلی مخروطی با قاعده پهن به خود گرفت که این شکل نشانگر رشد جمعیت بالا است و در سالهای بعد این رشد بسرعت کنترل و باعث تغییر در شکل نمودار فوق گردید بطوری که اکنون یک ناحیه فرو رفته در قاعده مخروط را می توان بوضوح مشاهده کرد مشابه این  تغییر را می توان در نمودار رشد جمعیت کشور های اروپایی و بخصوص در کشور آلمان پس از جنگ جهانی اول مشاهده نمود که البته این تغییر شکل نمودار در اروپا در بین گروه جوانان و افراد میانسال (بویژه مردان ) و بدلیل کشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالی که تغییر شکل مزبور در کشور ما ناشی از کنترل رشد جمعیت و تنظیم خانواده می باشد.
فهرست:
بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران
بیان مسئله
عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج
الف – عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد
ب – عوامل موثر بر اختلاف سن زن ومرد در هنگام ازدواج
ج – عوامل موثر بر افزایش و کاهش میزان ازدواج
د – عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن ومرد
ه- عوامل موثر بر نسبت جنسی در جامعه
اهداف
هدف کلی
بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده
اهداف اختصاصی
اهداف  کاربردی
فرضیات
روش تحقیق
نمونه گیری
ملاحظات اخلاقی
پیش آزمایی
نتیجه بررسی
تحلیل داده ها
 بررسی وضع موجود
گروه های سنی
گروه های سنی ازدواج
 برآورد وضعیت الگوی سنی ازدواج در آینده کشور
آغاز بحران
برآورد شرایط ایده آل
پیشگیری
نتیجه گیری

مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است که بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاک می نشاند.
اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است که ازعمر آن شاید بیش از۱۵۰ سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن ۱۹ به بعد است که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب کرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است که استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراکنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی که مرفین، هروئین،  کوکائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه ۱۹۶۰ تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندک بودکه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی کرد؛ اما دراوایل دهه ۱۹۷۰ استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یک موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.

لینک دانلود

مقاله:
مهاجرت و حاشیه‌نشینی دو پدیده به
ظاهر متفاوت می‌باشند که برآیند یک عامل مشترک بوده و نتایج و تبعات
مشابهی  هم بخصوص برای شهرها بدنبال دارد.  مهاجرت که خود نتیجه ی
نابرابری‌های مکانی و بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای می‌باشد، به دلیل ویژگی‌های
خاص مهاجران و علل مهاجرتشان پیامدهای منفی متعددی برای شهرها و روستاها
بدنبال دارد که از جمله ی آنها ظهور و گسترش پدیده ی حاشیه‌نشینی در شهرهای
بزرگ می‌باشد.  حاشیه‌نشینان به علت فقر شدید و همه‌جانبه ( اقتصادی ،
اجتماعی ، فرهنگی و…) و اعتراض نسبت به وضع موجود و ابراز وجود در شهرها ،
اقدام به فعالیت‌هایی می‌نمایند که موجب سلب آسایش  شهروندان و امنیت شهرها
می‌گردد.
این موضوع در شهر مشهد از شدت بیشتری برخوردار بوده و مشکلات
زیادی را هم ایجاد نموده است. سرقت‌های متعدد ، آدم‌ربایی و آدم‌کشی،
قاچاق مواد مخدر ، شرارت ، تجمعات خیابانی و… از جمله ی این معضلات
هستند.آنچه مسلم است بدون توجه به علل مهاجرت روستاییان و سکنه ی شهرهای
کوچک به شهر های بزرگی مانند مشهد، مبارزه با معلول و تلاش برای ساماندهی
حاشیه نشینی نتایج ملموس و چندانی نخواهد داشت.

توضیحات بیشتر

پروژه بررسی جمعیت جوانان

بدون دیدگاه

لینک دانلود

چکیده تحقیق :
بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم  را  گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم . بنابراین لازم است والدین ، معلمان ، استادان ، مدیران نهادهای آموزشی و پرورشی و بطور کلی همه مسئولان کشور مهمترین و اساسی ترین وظایف خود را پیرامون رفع نیازهای ضروری و آینده این قشر عظیم متمرکز سازند روشن است که اگر حرکات تفکرات و تصمیمات بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسیر و جایگاه منطقی خود قرار نگیرند ممکن است این امر عواقب و عوارض وخیمی را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است دانش آموزان که گرفتار نارسایی اخلاقی و رفتاری هستند به کمک و یاری نیاز دارند لذا بایستی ریشه های این نارسائیها شناسایی شده و راههای کاهش و نهایتا درمان آنها مشخص گردد .
فهرست مطالب
چکیده تحقیق
 
فصل یکم
مقدمه
بیان مساله پژوهش
اهمیت و ضرورت مساله 
ا هدف ویژه پژوهش 
سوالات یا فرضیه  
فرضیه  
تعریف متغیرها  
تعریف عملیاتی 
 
فصل دوم
جامعه آماری 
نمونه تحقیق  
نوع تحقیق 
روش نمونه گیری 
ابزار اندازه گیری 
طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل 
 
فصل سوم
یافته های پژوهشی 
مقدمه
جامعه آماری معلمین مشهد 
جدول سوالات پرسشنامه 
جدول آماری یک  
جدول آماری دوم  
جدول آماری سوم  
جدول آماری چهارم  
جدول آماری پنجم  
جدول آماری ششم
جدول آماری هفتم 
جدول آماری هشتم
جدول آماری نهم
جدول آماری دهم
جدول آماری یازدهم
جدول آماری دوازدهم
جدول آماری سیزدهم
جدول آماری چهاردهم  
جدول آماری پانزدهم  
جدول آماری شانزدهم  
جدول آماری هفدهم
جدول آماری هیجدهم  
جدول آماری نوزدهم  
جدول آماری بیستم
 
فصل چهارم
بیان مسئله پژوهش  
تجزیه و تحلیل داده ها 
محدودیت پژوهش
پیشنهاد و کاربردهای پژوهشی
 

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

سوالات پیام نور رشته علوم اجتماعی مقطع کارشناسی
تابستان ۱۳۹۳ و نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳

این بسته شامل موارد زیر است:
سوالات فقر و نابرابری اجتماعی با پاسخنامه (تابستان ۱۳۹۳)
سوالات تغییرات اجتماعی با پاسخنامه (تابستان ۱۳۹۳)
سوالات نظریه های برنامه ریزی با پاسخنامه (تابستان ۱۳۹۳)
سوالات نظریه های برنامه ریزی با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات آمار مقدماتی با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات ریاضیات پایه با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات سیاست گذاری محیط زیست با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات مبانی مطالعات فرهنگی با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات نظریه های جامعه شناسی ۲ با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

چکیده :
تحقیقی که پیش رو دارید به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال زنان ایران پرداخته است . این بررسی از دیدگاه زنان شاغل انجام گرفته است . در این تحقیق عوامل اجتماعی و فرهنگی که مانع از اشتغال زنان در ایران میشوند، شناسایی شده تا با حذف یا بهبود آن ها بتوانیم به سوی جامعه ای موفق تر و سالم تر گام برداریم و نقش زن و فعالیت آن را در جامعه پررنگ تر کرده و به وضوح نشان دهیم .
برای انجام این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است . ابزار سنجش این تحقیق نیز پرسشنامه حضوری است که توسط گروه دانشجویان محقق تنظیم شده است . این پرسشنامه با مراجعه حضوری در محل توسط پرسشگران پر شده است . برای توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند استفاده شده است .
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول ( ۱ )
مقدمه
طرح مساله
ضرورت واهمیت تحقیق
فصل دوم (۲)
مروری بر ادبیات
جامعه شناسی چیست : (sociology  of  gender )
شیوع اشتغال زنان :
تعصب جنسیتی : (sexism )
افتراق های جنسیتی : ( sexval  divigiong )
جامعه شناسی جنسیت : ( sociologt  of  gender)
جامعه شناسی خانواده : ( sociology  of famili )
اجتماعی شدن : ( socialization )
فاصله فرهنگی : (cultural  lag )
فرهنگ : ( culture )
چارچوب نظری تحقیق حاضر
نگرش روان شناختی به اشتغال زنان
نگرش فیمنستی به اشتغال زنان
دیدگاه ساختی – کارکردی
نظریه پارستر
فرضیات تحقیق
تحقیقات انجام شده در زمینه اشتغال زنان
فصل سوم (۳)
تعریف مفهومی متغیر مستقل ووابسته
فصل چهارم (۴)
خلاصه و نتیجه گیری

توضیحات بیشتر

دسته‌ها