لینک دانلود

در این فایل اکسل تمامی داده های مربوط به صورت مالی سود و زیان شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ بصورت اکسل ارائه شده است. لازم به توضیح است داده های ارائه شده مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای اصلی غیرتلفیقی بوده و شامل اطلاعات شرکت هایی که طی سال ۱۳۸۶ یا قبل از آن از بورس حذف شده اند نمی باشد. 

صورتهای مالی سود و زیان شرکتهای بورسی

درآمد فروش
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سود ناخالص
هزینه های عمومی اداری و فروش
سود عملیاتی
هزینه های مالی
سود قبل از کسر مالیات
هزینه مالیات
سود خالص

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

فایل داده های صورتهای مالی سود و زیان شرکتهای بورسی فعال پذیرفته شده در بورس سال ۱۳۹۲ بصورت اکسل ارائه شده است. فایل صورتهای مالی در تهیه داده های مربوط به تحقیقات مالی کاربرد دارد . لازم به توضیح است تا پایان سال ۱۳۹۲ در مجموع ۴۷۸ شرکتهای در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده که از این تعداد ۳۱۹ شرکتهای فعال بوده و تعداد ۱۵۹ آن ها از بورس حذف شده اند .

داده های صورتهای مالی سود و زیان سال ۱۳۹۲ شرکتهای پذیرفته شده در بورس

درآمد فروش

بهای تمام شده کالای فروش رفته

سود ناخالص

هزینه های عمومی اداری و فروش

سود عملیاتی

هزینه های مالی (هزینه بهره)

سود قبل از کسر مالیات

هزینه مالیات

سود خالص

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

فایل داده های مربوط به داده های صورتهای مالی سود و زیان سال ۱۳۹۳ شرکتهای بورسی صورتهای مالی سود و زیان شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس فقط برای سال ۱۳۹۳ بصورت اکسل ارائه شده است. لازم به توضیح است داده های ارائه شده مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت اصلی ( غیرتلفیقی ) میباشد.

داده های صورتهای مالی سود و زیان سال ۱۳۹۳ شرکتهای بورسی

درآمد فروش
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سود ناخالص
هزینه های عمومی اداری و فروش
سود عملیاتی
هزینه های مالی (هزینه بهره)
سود قبل از کسر مالیات
هزینه مالیات
سود خالص

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

فایل اکسل لیست داده های صورتهای مالی سود و زیان سال ۱۳۹۴ شرکتهای بورسی با فرمت اکسل 
در این فایل تمامی داده های مربوط به صورت سود و زیان شرکتهای بورسی فعال پذیرفته شده در بورس فقط برای سال ۱۳۹۴ بصورت اکسلی ارائه شده است. لازم به توضیح است داده های ارائه شده مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت اصلی ( غیرتلفیقی) میباشد .

اطلاعات موجود در فایل داده های صورتهای مالی سود و زیان

درآمد فروش
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سود ناخالص
هزینه های عمومی اداری و فروش
سود عملیاتی
هزینه های مالی (هزینه بهره)
سود قبل از کسر مالیات
هزینه مالیات
سود خالص

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

توضیحات فایل داده های صورت مالی

داده های مربوط به صورت سود و زیان شرکت های بورسی فعال پذیرفته شده در بورس فقط برای سال ۱۳۸۳ بصورت اکسل ارائه شده است.  لازم به توضیح است داده های ارائه شده مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت اصلی (غیرتلفیقی) میباشد.

اطلاعات موجود در فایل صورت مالی سود و زیان

درآمد فروش
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سود ناخالص
هزینه های عمومی اداری و فروش
سود عملیاتی
هزینه های مالی (هزینه بهره)
سود قبل از کسر مالیات
هزینه مالیات
سود خالص

توضیحات بیشتر

دسته‌ها