پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی

بدون دیدگاه

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی

فهرست مطالب پاورپوینت:
چاه
دو نوع چاه داریم، عمیق و نیمه عمیق
چاه نیمه عمیق
چاه عمیق
سیستم آبخوان
مشکلات سیستم
بالا آمدگی سطح آب زیر زمینی
پایین افتادن سطح آب زیر زمینی
ورودی های سیستم
خروجی های سیستم
معادله سیستم
راه حل
خسارتهای مورد انتظار

جزوه کامل مکانیک خاک

بدون دیدگاه

لینک دانلود

جزوه کامل مکانیک خاک رشته زمین شناسی:

فهرست مطالب:
 مکانیک خاک چیست
 تاریخچه
 سیر تحولی و رشد
 مبارحث کلی مکانیک خاک
 رابطه مکانیک خاک با سایر علوم
 خاک
 ذرات تشکیل دهنده خاک و چگونگی ایجاد آنها
 ترکیبات خاک
 کانی شناسی
 آزمایش آب سنجی
 رابطه میان جرم و حجم
 دسته بندی خاک
 تراوش
 قانون دارسی
 تحکیم
 حالت بحرانی در ماسه ها
 رفتار برشی
 فشار جانبی خاک
 ظرفیت باربری

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

چکیده:

امروزه تصاویر سنجش از دور به عنوان جدیدترین اطلاعات در جهت مطالعه پوشش زمین و کاربری های اراضی شناخته شده است. این تصاویر به جهت ارائه اطلاعات به هنگام، تنوع اشکال، رقومی بودن و امکان پردازش در تهیه نقشه های کاربری اراضی از اهمیت بالایی برخوردارند. از اینرو درگوشه و کنار جهان از این تصاویر برای تهیه نقشه های کاربری اراضی استفاده میشود. در تحقیق حاضر نیز با هدف استخراج کاربریهای اراضی حاشیه شرقی دریاچه ارومیه، از تصاویر ماهواره ای  SPOT 5 استفاده شده و نقشه کاربری اراضی منطقه تهیه شده است. برای انجام این تحقیق در مرحله پیشپردازش، تصحیحات هندسی و اتمسفری برروی تصاویر اعمال شده است. در مرحله پردازش با تعیین ترکیبی از سطوح ۱،۲،۳ سیستم طبقه بندی میشگیان برای نقشه کاربری اراضی اقدام به اعمال تکنیکهای پردازش تصویر شده و نقشه کاربری اراضی منطقه با دقت کلی ۸۷ درصد تهیه شده و با تشکیل پایگاه اطلاعات زمینی برای نقشه بدست آمده نتایج ارائه شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
۱ – مقدمه
۲ – معرفی محدوده مورد مطالعه
۳ – مواد و روش ها 
3 – ۱ – مرحله پیش پردازش تصاویر ماهواره ای
۳ – ۲ – تعین سطح نقشه کاربری اراضی
۳ – ۳ – طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
۳ – ۳ – ۱ – نمونه های آموزشی
۳ – ۳ – ۲ – پیاده سازی نمونه های آموزشی بر سطح تصویر
۳ – ۳ – ۳ – طبقه بندی تصویر
۳ – ۳ – ۴ – ارزیابی صحت طبقه بندی
۳ – ۳ – ۵ – عملیات پس از طبقه بندی
۳ – ۳ – ۶ – تشکیل پایگاه اطلاعات زمینی
۴ – نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقاله ترجمه شده با عنوان:
لاتین:

Combine the soil water assessment tool (SWAT) with sedimentgeochemistry to evaluate diffuse heavy metal loadings at watershedscale

چکیده:

ارزیابی  بارگذاری های مواد آلوده منتشرشده در مقیاس حوزه ی ابخیز عمدتا در زمان تدوین راهبردهای مدیریت موثر آب حوزه آبخیزمهم است اما این روند بندرت برای فلزات سنگین بدست آمد. دراین مطالعه ، تغییرمکانی-دمایی کلی سرب،مس،کروم ونیکل (Pb، cu،crو Ni ) در حوزه آبخیزکشاورزی به شکل کمی با ترکیب SWAT با ژئوشیمی رسوب ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که  حوزه ی آبخیز بارگذاری های  فلزسنگین را مشخص  میکند که تغییر قوی رادر مدت شبیه سازی سالهای۲۰۱۰-۱۹۸۱ باگرایش آشکار و عمده در سالهای اخیرمشخص میکنند.میانگین بارگذاری های سالانه شبیه سازی عبارت بودنداز: ۲۰٫۲۱g/ha،۲۱٫۷۵g/ha،۴۷/۳۵g/haو ۲۱٫۲۷g/ha (برای Pb، Cu ، crوNi). درمقایسه ، این مقادیر میانگین سالانه عموما سازگار با بارگذاری های مشخص و برآورد شده  فلزسنگین درمقیاس میدانی اند. با کمک الحاق مکانی بارگذاری¬های میدانی، این امر دریافته شد که آلودگی سنگین منتشرشده عمدتا ناشی از زیرحوزه ها است که درزمین های حاصلخیز گسترده اند و به میزان ۷۰%  بارگذاری های کلی حوزه آبخیزند. توزیع کاهش های مشخص فلزسنگین بسیارمشابه با کاهش خاک بود (اما  برخلاف تراکم فلز سنگین در خاک) که بر نقش مهم بازده رسوب درکنترل بارگذاری های منتشرشده فلزسنگین تاکید دارد.

a b s t r a c t
Assessing the diffuse pollutant loadings at watershed scale has become increasingly important whenformulating effective watershed water management strategies, but the process was seldom achievedfor heavy metals. In this study, the overall temporal–spatial variability of particulate Pb, Cu, Cr and Nilosses within an agricultural watershed was quantitatively evaluated by combining SWAT with sedimentgeochemistry. Results showed that the watershed particulate heavy metal loadings displayed strongvariability in the simulation period 1981–۲۰۱۰, with an obvious increasing trend in recent years. Thesimulated annual average loadings were 20.21 g/ha, 21.75 g/ha, 47.35 g/ha and 21.27 g/ha for Pb, Cu,Cr and Ni, respectively. By comparison, these annual average values generally matched the estimatedparticulate heavy metal loadings at field scale. With spatial interpolation of field loadings, it was foundthat the diffuse heavy metal pollution mainly came from the sub-basins dominated with cultivated lands,accounting for over 70% of total watershed loadings. The watershed distribution of particulate heavymetal losses was very similar to that of soil loss but contrary to that of heavy metal concentrations insoil, highlighting the important role of sediment yield in controlling the diffuse heavy metal loadings.


توضیحات بیشتر

کانی شناسی

بدون دیدگاه

لینک دانلود

عناصر
نادر خاکی

مقدمه:

عناصر فلزی شناخته شده با عنوان عناصر
نادر خاکی با کلمه اختصاری
REE
نشان داده می شوند. اصلاح مورد استفاده معمولاً برای نسبت ۲ به ۳ با اکسیژن
RE2O3 به کار برده می
شود، که به طور شگفت انگیزی خواص شیمیایی و فیزیکی مشابهی داشته و در عین حال به
سختی قابل جدایش از یکدیگر می باشند. عناصر نادر خاکی همواره به صورت تجمعی و
ترکیبی با یکدیگر در طبیعت یافت می‌شوند. جداسازی و تفکیک این عناصر نیاز به
فرآیندهای زیاد و بسیار پر هزینه دارد که به علت شباهت زیاد خواص فیزیکی و شیمیایی
ترکیبات آنهاست.

کانی شناسی، فراوانی، پیدایش:

عناصر نادر خاکی لیتوفیل هستند،
بنابراین به صورت ترکیبات اکسیدهای از قبیل کربناتها، سیکلاتها، تیتاناتها و
فسفاتها و
می باشند:

۱- کانی هایی شامل لانتانیوم،
نئودیمیوم،ساماریم، یوروپیوم که در آن سدیم و بعضی مواقع لانتانیوم یا نئودیمیوم
به عنوان جزء اصلی ترکیب هستند (گروه سدیم). مثال این گروه با ستنازیت به فرمول
شیمیایی
(Ce…)Fco3
(ماکزیمم
REO 75% ) مونازیت (Ce…)Po4 (ماکزیمم REO 65% )، آلانیت (Fe,Al)3(Sio4)3(OH)
(Ca.Ce…) (ماکزیمم REO 48% ) می باشد.

۲-کانی های کادلینوم تالوتتیوم و
ایتریم به عنوان جزء اصلی (گروه عناصر نادر خاکی اتیریم). مثال بارز این گروه
گزنوتیم
(Y=…)Po4
(ماکزیمم
REO ) و گادولینیت (Y=…)۲FeBe2Si2O10 (ماکزیمم REO 48%)
می باشند.

۳- کانی های کمپلکس که در آن هر دو
گروه اتیریم و سدیم می توانند حضور داشته باشند، که هر کدام از این گروه می توانند
به عنوان جزء اصلی تلقی شوند. کانی‌های این گروه سنگهای اکسیده شامل تیتانیوم،
نئوبیوم، تانتالیم، اورانیوم و توریم می باشند. برای مثال:

اگزنیت Euxenite:

سامارسکیت Samarskite:

فرگوسونیت Fergusonite:

بتافیت Betafite:

کانی های گروه اول و دوم در سنگهای
پگمانیت، دگرگونی، گناسیهای هیدروترمال شدن و لایه های پنوماتولیک، اسکارنها و
کربناتها وجود دارند. کانی های گروه سوم بیشتر در پگمانیتها یافت می شود. با
ستنازیت و مونازیت عموماً همراه مگنتیت وهماتیت گزارش شده اند. مونازیت بیشتر در
ذخایر ثانوی در کانی های سنگین ماسه‌های ساحلی وجود دارد. استخراج مونازیت همراه
روتیل، ایلمنیت و زیرکن در استرالیا، برزیل، هند و آمریکا می باشد.

توضیحات بیشتر

فلز سرب

بدون دیدگاه

لینک دانلود

-۱ مقدمه

سرب در حدود ۶ تا ۷ هزار سال پیش در
مصر و بین النهرین کشف شده است. این فلز در شمار قدیمی ترین فلزهایی است که انسان
آن را بکار برده است. به این فلز در زبان انگلیسی
Lead در عربی رصاص و در زبان پهلوی سرب گفته می شود. در حدود ۴۰۰۰ سال
پیش از میلاد مصری ها و سومری ها از سفید سرب برای آرایش استفاده می کردند. در
قرون وسطی از سرب به گستردگی در مصالح ساختمانی استفاده می شده است. در ایران نیز
سرب از اواخر هزاره سوم شناخته شده و چون ذوب کربنات های سرب آسان بوده است، معادن
کربنات سرب زودتر مورد استفاده قرار گرفته اند.

در حال حاضر مهمترین کاربردهای آن
در باطری ها، کابل ها و بلبرینگ ها می باشد. روی در سال ۱۷۴۶ بوسیله شیمیدان
آلمانی بنام مارگراف کشف شده است. این فلز برای مدت ۲۰۰۰ سال بعنوان یکی از اجزاء
آلیاژ برنج در اروپا و آسیا مصرف می شده است. در حدود ۱۵۰ سال پیش از میلاد مسیح
رومی ها از این فلز و آلیاژهای آن سکه تهیه می کردند. امروزه بیشترین کاربرد روی
در صنعت گالوانیزه، ترکیب آلیاژها و الکترونیک است. معمولا سرب و روی با یکدیگر و
با فلزاتی چون مس، طلا و نقره همراه می باشند. همچنین کانسارهای سرب و روی با
درصدهای متنوعی از این فلزات شناسایی شده اند. (۴، ص ۵)

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

موقعیت جغرافیائی و شرایط جوی منطقه بافق
و معدن اسفوردی

شهرستان بافق به مرکزیت شهر بافق با مساحتی حدود ۱۷۸۵۰ کیلو متر مربع، به
فاصله ۱۲۰ کیلومتری جنوبشرقی شهرستان یزد، در طول َ۳۸،
o55 شرقی و عرض َ۴۷،o31 شمالی واقع شده است.

این شهرستان به وسیله راه آهن و راه آسفالته منشعب از یزد قابل دسترسی می‌باشد.
از دیگر راههای ارتباطی می‌توان به محورهای بافق- بهاباد، بافق- شیطور و بافق-
معدن چادرملو اشاره کرد.

جاده ارتباطی معدن اسفوردی بطول ۵/۲ کیلومتر، از کیلومتر ۲۵ جاده بافق-
بهاباد منشعب می‌گردد.

معدن اسفوردی در ۳۵ کیلومتری شمال شرقی شهر بافق و در ارتفاع ۱۷۰۰ متری از
سطح دریا واقع شده است و دارای کوههایی با روند شمال غربی – جنوب شرقی می‌باشد.

میزان بارندگی سالانه در منطقه بطور متوسط ۵۰ میلی‌متر و میزان تبخیر فوق‌العاده
شدید می‌باشد. به همین دلیل دارای آب و هوای گرم و خشک و اختلاف درجه حرارت زیاد
در شبانه‌روزی می‌باشد. آب و هوا در قسمتهای کوهستانی منطقه معتدلتر می‌باشد. از
لحاظ جریان آب در منطقه مذکور هیچگونه جریان آب دائمی وجود ندارد. پوشش گیاهی
منطقه ضعیف و شامل بوته‌ها و به مقدار کمتر درخت و درختچه می‌باشد. از مهمترین
حوضه‌های آبگیر منطقه می‌توان به دشت حسن‌آباد، دشت شیطور، دشت بهاباد و ده قطروم
اشاره نمود.

این کانسار که در منطقه نسبتاً کوهستانی و با ارتفاع متوسط ۱۷۰۰ متر از سطح
دریا قرار دارد دارای کوههایی با روند شمال غرب- جنوب شرقی می‌باشد. این کوهها به
صورت ارتفاعات نه چندان مرتفع در منطقه کشیده شده‌اند و در ادامه آنها تپه‌هایی با
دره و فرو رفتگی‌های کم و بیش عریض قرار گرفته است.

از نظر آب و هوائی دارای آب و هوای خشک و بیابانی می‌باشد. و از نظر میزان
نزولات جوی، دارای بارندگی نسبتاً کم و در حدود تقریبی ۵۰ میلیمتر در سال می‌باشد.
البته گاهی اوقات مقدار بارندگی از این مقدار ذکر شده نیز تجاوز می‌نماید. از لحاظ
جریان آب در منطقه مذکور، هیچگونه جریان آب دائمی وجود ندارد و تنها رودخانه
منطقه، رود شور است که به دریاچه شور بافق می‌ریزد.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

-۱ مقدمه

سرب در حدود ۶ تا ۷ هزار سال پیش در
مصر و بین النهرین کشف شده است. این فلز در شمار قدیمی ترین فلزهایی است که انسان
آن را بکار برده است. به این فلز در زبان انگلیسی
Lead در عربی رصاص و در زبان پهلوی سرب گفته می شود. در حدود ۴۰۰۰ سال
پیش از میلاد مصری ها و سومری ها از سفید سرب برای آرایش استفاده می کردند. در
قرون وسطی از سرب به گستردگی در مصالح ساختمانی استفاده می شده است. در ایران نیز
سرب از اواخر هزاره سوم شناخته شده و چون ذوب کربنات های سرب آسان بوده است، معادن
کربنات سرب زودتر مورد استفاده قرار گرفته اند.

در حال حاضر مهمترین کاربردهای آن
در باطری ها، کابل ها و بلبرینگ ها می باشد. روی در سال ۱۷۴۶ بوسیله شیمیدان
آلمانی بنام مارگراف کشف شده است. این فلز برای مدت ۲۰۰۰ سال بعنوان یکی از اجزاء
آلیاژ برنج در اروپا و آسیا مصرف می شده است. در حدود ۱۵۰ سال پیش از میلاد مسیح
رومی ها از این فلز و آلیاژهای آن سکه تهیه می کردند. امروزه بیشترین کاربرد روی
در صنعت گالوانیزه، ترکیب آلیاژها و الکترونیک است. معمولا سرب و روی با یکدیگر و
با فلزاتی چون مس، طلا و نقره همراه می باشند. همچنین کانسارهای سرب و روی با
درصدهای متنوعی از این فلزات شناسایی شده اند. (۴، ص ۵)۲
ژئوشیمی و مینرالوژی سرب:

بطور کلی چهار ایزوتوپ پایدار سرب
با اعداد جرمی ۲۰۴،۲۰۶،۲۰۷ و ۲۰۸ وجود دارند که از بین آنها ایزوتوپ ۲۰۸ با
فراوانی ۱/۵۲% بیشترین ایزوتوپ سرب است. ایزوتوپ‌های ۲۰۶،۲۰۷ و ۲۰۸ محصولات نهائی
متلاشی شدن اورانیوم و توریم می باشند. سرب بطور کلی از لحاظ فراوانی در پوسته
زمین در رتبه سی و چهارم قرار دارد، سرب دارای کلارک ۳-۱۰*۶/۱% می
باشد، در حال حاضر بطور متوسط حداقل ضریب تجمع سرب برای تشکیل کانسارهای اقتصادی
در حدود ۲۰۰۰ می باشد. کلارک سرب از سنگهای باریک به سمت سنگهای اسیدی افزایش می
یابد، بطوریکه میزان کلارک در سنگهای اوترابازیک ۵-۱۰*۱% در سنگهای
بازیک ۴-۱۰*۸% و در سنگهای با منشأ ماگمایی اسیدی ۳-۱۰*۲%
می باشد. (۴)

کانی های اصلی سرب و درصد سرب در هر
کدام به ترتیب زیر می باشد:

گالن با ۶/۸۶% سرب، جیمسونیت با
۱۶/۴۰% سرب، بولانگریت با ۴۲/۵۵% سرب، بورنیت با ۶/۴۲% سرب، سروسیت با ۶/۷۷% سرب و
آنگلزیت با ۳/۶۸% سرب.

۳-۱ ژئوشیمی و مینرالوژی روی:

روی دارای ۵ ایزوتوپ پایدار است که
اعداد جرمی آن ۶۴، ۶۶، ۷۸، ۸۰ می باشد که در این میان بیشترین ایزوتوپ آن ایزوتوپ
۶۴ با فراوانی ۹/۴۸% می باشد. روی از لحاظ فراوانی در رتبه بیست و سوم پوسته زمین
قرار دارد. کلارک روی تا حدودی بیشتر از سرب می باشد، میزان کلارک روی ۳-۱۰*۳/۸
و ضریب تجمع آن برای تشکیل کانسارهای اقتصادی ۵۰۰ می باشد. میزان کلارک روی از
سنگهای ماگمائی با منشأ بازی به سمت سنگهای ماگمایی با منشأ اسیدی افزایش پیدا می
کند. میزان کلارک در سنگهای اولترابازیک ۳-۱۰*۳% در سنگهای بازی ۳-۱۰*۳/۱%
و در سنگهای اسیدی ۳-۱۰*۶% می باشد. میزان کلارک در سنگهای اسیدی خیلی
نزدیک به میزان کلارک در پوسته است. کانی های اصلی روی و درصد روی هر یک به صورت
زیر می باشد:

اسفالریت با ۶۷% روی، ورتزیت با ۶۳%
روی، اسمیت زونیت با ۵۲% روی، همی مورفیت با ۷/۵۳% روی. (۴)

۴-۱ انواع کانسارهای سرب و روی:

بطور کلی انواع کانسارهای سرب و روی
عبارتند از:

۳-۱) اسکارن

۳-۲) رگه ای

۳-۳) استراتاباند

۳-۴) دگرگونی

۱-۴-۱ کانسارهای
اسکارن:

چنانچه در دگرگونی مجاورتی موادی از
توده نفوذی به سنگ میزبان افزوده شود، کانسارهای اسکارن پدید می آید. بطور معمول
کانی های منطقه اسکارن متنوع و فراوانند. اسمیرنف این کانسارها را با توجه به
مبانی مختلف به پنج گروه تقسیم کرده که در این میان به رده بندی بر مبنای ترکیب
سنگ های دربرگیرنده توده نفوذی اهمیت بیشتری داده زیرا به اسکارن آهکی، اسکارن
منیزیتی و اسکارن سیلیکاته اشاره می کند.

امروزه این کانسارها را که از
دیدگاه اقتصادی مورد توجه بسیاری از زمین شناسان قرار دارند بر مبنای نوع غالب و
چیره و با ارزش موجود در آنها تقسیم بندی می کنند که در حقیقت دنباله رده بندی این
کانسارها بر پایه نوع سنگ در بر گیرنده توده نفوذی است.

توضیحات بیشتر

زمین شناسی (زمین های تقویت شده)

بدون دیدگاه

لینک دانلودمقدمه

در سال ۱۹۹۷ یک اداره مرکزی جدید در Iserlobhm طراحی گردید. ساختار آن بگونه ای بود که
دارای یک شیب خاص در جهت شمال بود. محل آن از غرب به خط راه آهن از شمال به جاده
۴۶
A منتهی می گردید. تفاوت سطح در مرزهای شمالی
و جنوبی ۱۷ متر بود. هدف ساختار حفاظت از ساختمان جدید در برابر شلوغی خیابان ۴۶
A بود در عین حال محل پارک مناسبی را ایجاد می
نمود. که در شکل ۱ نشان داده شده است.

زیرنویس شکل ۱ : ساختار طبیعی در بخش شمالی – جنوبی و
ایده حاکم بر ساختار

در نتیجه زمینی به مساحت m2 3500 به عنوان محل پارک در جلوی ساختمان تعبیه گردید. یکی از
خصوصیات ساختمان به کاربری یک عایق صوتی بود. به این دلیل، خط در راستای ساختار تقویت شده ثابت بود. خط در
پایا دیواره به واسطه و جر و موزهای زمینی ثابت شده بود. این شرایط منجر به تغییر
وضعیت ۸۰ درجه ای ساختمان با افزایش ارتفاع
m7/16 گردید. طول نهایی این دیواره در طول خط فوقانی به میزان m215 محاسبه گردید. در این راستا یک سری
ساختارهای خاص تعبیه گردید. این پروسه به عنوان یک کار جانبی برای ساختمان انجام
گردید.

توضیحات بیشتر

خاک

بدون دیدگاه

لینک دانلود

مراحل مختلف آزمایش خاک

 

آزمایش تحکیم :

هدف از انجام آزمایش تحکیم، تشخیص شدت و
میزان نشت در خاک‌های رسی می‌باشد.

در این آزمایش نمونه خاک در درون یک هسته
فلزی و بین دو صفحه متخلخل قرار داده می‌شود. و این حلقه در آب غوطه ور می گردد و
بار بر نمونه اعمال می‌گردد. تعیین در ارتفاع نمونه توسط یک عقربه مدرج اندازه
گیری می‌شود و هر ۲۴ ساعت یک با فشار روی نمونه ۲ برابر می‌گردد سپس منحنی زمان
متغیر برای بارگذاری‌های مختلف کشیده می‌شود از روی این منحنی‌ها می‌توان زمان
تحکیم و مقدار نشت خاکها را بدست آورد.

همچنین تغییرات تحکیم پوکی نمونه نسبت به
فشار نیز بررسی می‌شود که در زیر آورده شده است.

روش انجام محاسبات

ارتفاع قسمت جامد نمونه قبل بارگذاری:  

ارتفاع منافذ قبل از بارگذاری:

پوکی اولیه:

در اثر اولین افزایش بار تغییر شکل را
خواهیم داشت، که تغییر پوکی
از آن بدست می‌آید.

پوکی چدید را که بعد از افزایش بار ایجاد
شد از فرمول زیر محاسبه می‌کنیم

 

این کار برای
بارگذاری‌های بعدی نیز تکرار می‌شود. سپس نمودار
P
و پوکی به صورت یک منحنی بر روی کاغذ نیمه لگاریتمی رسم می‌شود.

توضیحات بیشتر

دسته‌ها