پیشگفتار :
ارزشیابی کارکنان در نظام اداری موضوع نسبتا جدیدی است که از اجرای فراگیر آ‌ن دردستگاههای دولتی وخصوصی برای مقاصد مشخصی چون ارتقاء انتصاب- تشویق و تنبیه بیش از یک دهه نمی گذارد. در همین سالهای انداک ارزشیابی راه پر فراز ونشیبی را پیمود و در سطوح گوناگون مدیریت اداری موافقان و مخالفان بسیار داشتهن است. اکثر مدیران فلسفه ارزشیابی را پذیرفته اند ولی ابزار سنجش و اندازه گیری موجود (فرمهای ازرشیبای) را ناکافی و شرایط پیرامونی اعم از مسائل درون سازمانی یا برون سازمانی را برای اجرای موثر این امر نامساعد می دانند در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت ونیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد این آگاهی موجب می شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد سازمانها نیز به شناخت کار آیی کارکنان خود دارند تا بر اساس تولید وارائه خدمات خود بیفزایند و در روند حرکتهای خود تحولات مثبت ایجاد کنند.
ارزشیابی ابزاری است که سازمانها وکارکنان رادر تامین این نیازها کمک می کند. اگر این ابزار بخوبی طراحی گردد و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد. وسیله مناسبی برای تشویق- آموزش بهسازی وبعضا تنبیه کارکنان خواهد بود.
از این رو کوشش کارشناسان امور اداری بر آن بوده تا اینکه بتدریج ابزار سنجش و اندازه گیری معتبری را برای ارزشیابی کارکنان طراحی تا از روایی لازم برخوردار و با ایجاد تغییراتی در شرایط پیرامونی امکان اجرای موثر و مطلوب ارزشیابی را فراهم نمایند.
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول
عنوان تحقیق
طرح مسئله
اهمیت و ارزش تحقیق
علت و هدف از انتخاب موضوع
سوالات تحقیق
تعریف اصطلاحات و واژه ها
سابقه تاریخی موضوع
حیطه تحقیق
موانع و محدودیتهای تحقیق
فصل دوم – پیشینه پژوهش
تئوریهای مدیریت
تئوری انتظار جذابیت
نظریه برابری
تئوری تقویت اسکز
نظریه تعیین هدف
نظریه تناسب شغل با شخصیت
تئوری دو عاملی هرز برگ
الگوی ویژگیهای شغلی
تئوری نیاز مک‌کله‌لند- تئوری نیاز به پیشرفت
کاربرد نظریه های انگیزش
شناسایی تفاوتهای فردی
هدف و نتیجه
مشارکت افراد در تصمیم گیریها
رابطه پاداش با عملکرد
رعایت اصل برابری حقوق
تاریخچه ارزشیابی عملکرد
تعاریف ارزشیابی
ضرورت و اهمیت ارزشیابی
اهداف ارزیابی عملکرد
برنامه ریزی نیروی انسانی
کارمند یابی و انتخاب
تعیین روایی آزمون های استخدامی
آموزش و تربیت کارکنان
تعیین مسیر شغلی
حقوق و مزایا
شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان
نظریه های ارزیابی
انواع ارزیابی
ارزیابی سرپرست مستقیم
ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس
ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر
ارزیابی گروهی
ارزیابی از طریق خود سنجی
عوامل موثر بر ارزیابی
شاخص های ارزیابی
مراحل ارزیابی
ویژگی های ارزشیابی
روشهای ارزشیابی
روش مقیاس
عامل سنجی
روش ثبت و قایع حساس
روش توصیفی
روش قیاسی (استانداردهای کار)
روش درجه بندی
مقایسه دو به دو
توزیع اجباری
انتخاب اجباری
ارزیابی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف
روش بررسی داخلی
روش ارزیابی گروهی
مصاحبه پایانی
موانع و محدودیتهای ارزیابی نیروی انسانی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری

بدون دیدگاه

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
فهرست مطالب
عنوان   صفحه
فرم اطلاعات کارآموزی و چکیده کارآموزی   1
برگ سه نسخه‌ای  1
صورت مغایرت  2
ترازگیری سند‌های شهریه  3
فصل اول
«تعاریف کلی و اصول»  4
مقدمه …..  6
«بیان مسأله»  7
ضرورت تحقیق و اهداف آن:  15
قلمرو تحقیق:  15
مفاهیم تئوریک:  16
فصل دوم
یافته‌های تحقیق  22
نتیجه‌گیری :  26
 
برگ سه نسخه‌ای
طریقه  پر کردن برگ سه نسخه‌ای چک به بانک :
تاریخ بالای کادر به تاریخ واگذاری چک به بانک تاریخگذاری می‌شود و بقیه موارد بالای کادر را مانند برگ ارائه شده پر می‌کنیم و در داخل کادر تاریخ وصول چک، شماره چک و شماره حساب ،نام بانک و شعبه مورد نظر و مبلغ چک را به حروف وعدد  یادداشت می‌کنیم .
توضیح درمورد برگه سه نسخه :
برگ ۱- سند حسابداری :سند حسابداری بانک است.
برگ ۲ – اعلامیه بستانکاری برای مشتری:وصول قطعی به منزله وصول قطعی چک می‌باشد (یعنی اینکه مبلغ به حساب کسی که چک نزد او بوده است واریز گردیده است.
برگ ۳- رسید موقت: ،تا زمانی که چک وصول نگردیده است و در بانک جهت وصول باقی می‌باشد نزد مشتری می‌باشد.
برگه سه نسخه‌ای چک به بانک را دو روز قبل از تاریخ سر رسید چک همراه با چک نزد بانک شعبه یونک قرار می‌دهند  این عمل را کلرنیگ می‌گویند.
کلرینگ  به این معناست که اگر چک مورد نظر چک بانک ملی باشد یا سایر چک‌ها این گونه عمل می‌کنند که چک بانک ملی را نزد اداره پایاپای بانک ملی می‌برند  و سایر چک‌ها را به اتاق پایاپای اسناد بانکی می‌برند و این گونه چک‌های موسسه را وصل می‌نماید.
 
صورت مغایرت
طریقه صورت مغایرت گرفتن به شرح زیر می‌باشد:
ابتدا صورت حسابی که بانک  برای موسسه ارسال کرده را با سندی که موسسه دراختیار دارد مورد مقایسه قرار می‌دهیم تا اطمینان پیدا کنیم که تمام چک‌های نزد بانک وصول شده و اقلام باز در دو صورت فوق وجود نداشته باشد.
توضیح درمورد تراز صورت مغایرتی که ارائه شده است به شرح زیر است:
ارقام باز بستانکاربانک:ارقامی است  که در صورتحساب بانک موجود می‌باشد ولی در دفتر معین موسسه به علت تحویل ندادن فیش‌ها توسط دانشجویان ثبت نشده است.
ارقام باز بدهکار بانک :برداشتهای بانک بابت هزینه کارمزد ،دست چک ،حواله .
ارقام باز بدهکار دفتر معین: زمانی در این قسمت مبلغی نوشته می‌شود که مثلاً مبلغی توسط دانشجویان در شعبه‌ا ی بغیر از شعبه پونک واریز شده باشد و فیش به دانشگاه ارائه شده ولی هنوز به بانک نرسیده است.
 
ترازگیری سند‌های شهریه
طریقه ترازگیری سندهای شهریه:
اطلاعات داخل سند های شهریه تشکیل شده از بانک، بدهکاران، اسناد دریافتنی، تخفیفات شهریه بستانکاری از قبل، بستانکاران تهران سما، وام بلند مدت که در قسمت بدهکار تراز قرار دارند و در قسمت بستانکار شهریه، بدهکاری از قبل، بیمه، بستانکاران آورده شده است و تراز سند‌های شهریه از جمع تک‌تک اطلاعات فوق که مندرج در یکی از صفحات سند شهریه می‌باشد تکمیل شده است قابل ذکر است که جمع هر صفحه از سند ها در یک سطر از تراز نوشته می‌شود.
 
«تعاریف کلی و اصول»
ماده ۱: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
ماده ۲: کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند.
ماده ۳: کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند و کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه‌ تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر بر عهده می‌گیرند.
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۲۸

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

فصل اول : عملیات پیمانکاری :

ارکان
اصلی عملیات پیمانکاری

انواع
قرارداد های پیمانکاری

مراحل
اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

مطالعات
مقدماتی یا اولیه طرح

ارجاع
کار به پیمانکار

انعقاد
قرار داد با پیمانکار

اجرای
کار ( شروع عملیات )

خاتمه
کار

سازمان
بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران
بتون ساز

دارائی های جاری

بانک
و صندوق

تخواه
گردان ها

حساب
های دریافتنی

حساب
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

اسناد
دریافتنی

پیش
پرداخت ها

سپرده
حسن انجام کار

درارئیهای ثابت :

دارائیهای
ثابت مشهود

داراییهای
ثابت نا مشهود

بدهی های جاری :

حسابهای
پرداختنی

اسناد
پرداختنی

پیش
دریافت ها

بدهی های بلند مدت

سرمایه

در
آمدها

هزینه
ها

حساب
پیمان

حساب
کار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری

روش
کار تکمیل شده

روش
درصد پیشرفت کار

ذخیره
لازم برای زیان های قابل پیش بینی

دعاوی
و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری

تعیین
سود پیمان تکمیل شده

انتقال
سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

محاسبه
صود پیمان نا تمام

نحوه
محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

نحوه
محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم : مالیات پیمانکاری

مالیات
مقملوع

مالیات
بر در آمد پیمانکاری

در
آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری

مالیات
موسسات پیمانکاری

شرکت
های سهامی

نحوه
نگهدای حساب های مالیاتی

پیش
پرداخت مالیات

مالیات
قطعی پیمان ها

ذخیره
مالیات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش های مالی

ترازنامه

جدول
بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت

گزارش
های عملیاتی

گزارش
پیشرفت کار

صورت
حساب صودو زیان

تراز
آزمایشی

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر
می باشد

۱- مراحل
انجام عملیات پیمانکاری

۲- حسابهای
شرکت پیمانکاری

۳- روش
های متداول حسابداری پیمانکاری

۴- مالیات
پیمانکاری

۵- گزارش
های مالی

۶- صورت
مسئله پیمانکاری

پیشگفتار :

تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع
فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر
، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد
یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را
آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در
سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش
، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری
را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی
– سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده
وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری :

در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی
زیر وجود دارد :

کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به
عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند .

پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که
به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .

قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است که
منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات
کارفرما و پیمانکار است .

موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولا ساختن
یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد .

انواع قراردادهای پیمانکاری :‌

قرارداهای پیمانکاری به حالت های مختلف
تنظیم می شود اما معمولا یکی از دو حالت کلی زیر را دارا است .

الف) قراردادهای مقطوع :

در این نوع قراردادها ، پیمانکار با مبلغ
مقطوعی به عنوان بهای کل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر کار ( مثلا یک متر خاکبرداری
) توافق می کرد در برخی از موارد ، طبق ماده خاصی بهای واحد هر کار یا مبلغ کل پیمان
بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد ، مصالح
، ویتامین
D سایر هزینه ها با پیمانکار است که اگر کمتر از مبلغی
که از کارفرما دریافت می کند خرج نماید برایش سود محسوب می شود .

ب) قراردادهای اسانسی :

در این وع پیمان ها ، مخارج مجاز یا تعیین
شده در قرارداد به پیمانکار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا
حق الرحمه ثابتی به پیمانکار پرداخت می شود .

یکی از خصوصیات قراردادهای پیمانکاری این
است که مدت اجرای قرارداد معمولا به بیش از یک دوره مالی تسری می یابد لکن تول مدت
اجرای قرارداد نباید ملاک شناخت قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرد .

ج) قرار داد مدیریت اجرائی علاوه بر دو نوع قراردادهای ذکر شده از قرارداد
زیر نیز می توان استفاده نمود :

در این نوع قراردادها بهای مواد و مصالح
در مقابل ارائه صورت تحساب به پیمانکار پرداخت می شود و هر مبلغ معین و مشخص که در
ابتدای قرارداد توافق شده و در پایان کار به عنوان حق الزحمه به پیمانکار پرداخت می
شود .

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب
و متن اصلی می باشد که با فرمت
( word
) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : ۹۳

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

گزارش کارآموزی در شرکت غذایی پیچک طراحی
سیستم مالی صنعتی

فهرست مطالب

عنوان  
صفحه

۱- فصل اول: آشنای کلی با مکان کارآموزی   1

۱-۱-تاریخچه  
۲

۲-۱-نمودار سازمانی  
۴

۳-۱-شرح مختصری از مکان کارآموزی  
۵

۲- فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته
کارآموزی
۶

۱-۲- اصول و مبانی کلی حسابها
۷

۲-۲-اصول و مبانی کلی حسابهای مالی  
۷

۳-۲- کلیات تولید
۸

۴-۲- اصول و عوامل قیمت تمام شده
۱۰

۵-۲- عوامل قیمت تمام شده  
۱۱

۱-۵-۲-مواد اولیه و بسته بندی اصلی
۱۲

۲-۵-۲-سربار(هزینه های تولید)
۱۲

۶-۲-ضایعات تولیدی  
۱۴

۷-۲-مراکز هزینه
۱۵

عنوان
 صفحه

۱-۷-۲-مراکز هزینه(دوایر) تولیدی
۱۵

۲-۷-۲-مراکز هزینه (دوایر) تشکیلاتی
۱۷

۸-۲-اصول و مبانی کلی بودجه و استانداردها  
۱۸

۹-۲-محاسبه قیمت تمام شده استاندارد تولیدات   
۱۹

۱۰-۲-اصول و مبانی کلی روشها
۲۲

۳-فصل سوم:آزمون آموخته ها و نتایج آشنایی
با شرکت صنایع غذایی پیچک ۲۳

۱-۳-فعالیت مالی
۲۴

۱-۱-۳-دایره دریافت و پرداخت    24

۲-۱-۳-دایره صدور اسناد و دفترداری
۲۶

۲-۳-شرایط اجرای نظام حسابداری مالی (صنعتی)   26

۳-۳-حسابها ۲۷

۴-۳-روشها   
۲۷

۵-۳-توضیح فرم سند حسابداری  
۲۸

۶-۳- تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت
حسابداری و تعیین چگونگی شناسایی سود و بستن حسابها   
۲۸

عنوان  
صفحه

۷-۳-تعیین کنترلهای داخلی لازم در مراحل
مختلف  
۳۰

۱-۷-۳-نحوه کنترل داخلی  
 31

۲-۷-۳-دریافتها
۳۱

۸-۳-خلاصه اهم رویه های حسابداری
۳۲

۱-۸-۳-موجودی مواد و کالا   
۳۲

۹-۳-نسبتهای مالی
۳۲

۱-۹-۳-نسبتهای نقدینگی   
 33

۲-۹-۳-نسبتهای سرمایه گذاری
۳۳

۳-۹-۳-نسبتهای سودآوری   
۳۳

۱۰-۳-عملکرد مالی شرکت  35

۱-۱۰-۳-سود و زیان  
۳۵

۲-۱۰-۳-ترازنامه   
 35

۴-فصل چهارم:انتقادات و پیشنهادات  
۳۶

۱-۴-انتقادات و پیشنهادات   
۳۷

۵-فصل پنجم:پیوست ۳۹

عنوان  
صفحه

۱-۵-فرم پیشرفت کارآموزی (فرم شماره ۱ و۲)

۲-۵-فرم پایان دوره کارآموزی

۳-۵-فرم شرح گزارش ماهانه

۴-۵-فرم نظرات و پیشنهادات

۵-۵-صورت هزینه تنخواه گردان

۶-۵-برگ پرداخت طی اسناد بهادار

۷-۵-عملکرد مالی شرکت (سود و زیان، ترازنامه)

۸-۵-نسبتهای مالی

۹-۵-نمودار مقدار واقعی فروش

۱۰-۵-فرم سند حسابداری

۱۱-۵-سر فصلهای حسابداری

فصل اول:

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

۱-فصل اول

۱-۱-تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت پیچک در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۴۸ به صورت شرکت
سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۳۷۵۰ مورخ ۲/۱۲/۱۳۴۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت
صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

شرکت در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۹ در بورس اوراق
بهادار پذیرفته شده و در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۷۲ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است. مرکز اصلی
شرکت در تهران، خیابان باقرخان، خیابان دکتر قریب شماره ۱۳۷ و محل کارخانه در شهریار،
قریه بردآباد واقع است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده(۳) اساسنامه
عبارت از تهیه و تولید انواع مواد غذایی عملیات دامداری، کشاورزی، باغداری، ساخت انواع
کنسرو، غذاهای منجمد، ایجاد سردخانه جهت نگهداری فرآورده های فوق و میوه تازه و واردات
ماشین آلات، مواد اولیه مورد نیاز شرکت و صادرات است.

به موجب پروانه بهره برداری شماره
۳۶۰۵۰۹ مورخ ۳۰/۱۲/۵۴ که توسط وزارت صنایع صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با
ظرفیت ۱۸۰۰ تن در تاریخ ۳۰/۱۲/۵۴ آغاز شده است.

وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال
به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۸۲   سال ۱۳۸۲

   نفر   نفر

کارکنان دائم   85   90

کارکنان موقت۳۵  
۱۸

   120     108

مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام
شده تاریخی تهیه و در مواد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۳-۱-شرح مختصری از مکان کارآموزی

مشخصات تولیدی شرکت:

تولیدات شرکت را محصولات غذایی و سبزیجات
منجمد تشکیل می دهد که در بسته بندیهائی به صورت قوطی، شیشه و یا پلاستیک عرضه می گردد.
این محصولات در حال حاضر شامل کنسرو (ماهی تن، خورشت قرمه سبزی، خورشت قیمه سیب زمینی،
لوبیا چیتی با گوشت و سس، لوبیا سبز و نخود فرنگی) کمپوت، خیارشور، سس مایونز و انواع
سبزیجات منجمد(باقلا و لوبیا سبز، نخود فرنگی، پیاز و بامیه) می باشد که به صورت مرحله
ای و انبوه تولید می شوند.

اغلب محصولات به تبع مواد اولیه نیاز در
ساخت آنها در فصلهای بخصوصی از سال تولید شده و طی سال به فروش می رسند در نتیجه برنامه
ریزی خرید مواد اولیه مورد نیاز و عقد قراردادها در زمان مناسب و وجود سرمیاه در گردش
کافی، از عوامل مهمی است که در میزان تولید محصولات دخالت مؤثر دارند.

عملیات تولیدی در پنج کارگاه تولیدی «تن
ماهی»، «کنسروهای گوشتی»، «سبزیجات منجمد و کنسورهای غیر گوشتی»، «سس مایونز» و «همبرگر
و کباب لوله ای» انجام می شود.

فصل دوم:

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی

۱-۲-اصول و مبای کلی حسابها

اصول و اهداف کلی حسابها، ایجاد امکان طبقه
بندی و تفکیک حسابها به منظور جمع آوری و کنترل اطلاعات و ارقام مالی و تهیه و ارائه
گزارشات و اعمال کنترلهای داخلی می باشد. حسابهای شرکت با خصوصیات سادگی، سهولت و انعطاف
پذیری طراحی خواهند سد به نحوی که بتوان علاوه بر محاسبات مربوط به تعیین قیمت تمام
شده محصولات در مقاطع ضروری، قابلیت کنترل بر مواد مصرفی و هزینه ها و مغایرت مربوطه
را امکانپذیر ساخت.

۲-۲-اصول و مبانی کلی حسابهای مالی

حسابهای دارائیهای ثابت شرکت بر اساس نوع
و یا داویر استفاده کننده تنظیم شده است. بر همین اساس وسائط نقلیه بر مبنای نوع و
سایر دارائیهای ثابت بر اساس محل استقرار داویر استفاده کننده تفکیک گردیده اند. مظر
به اینکه احتمال فقدان اطلاعات لازم در طبقه بندی دارایئاهای ثابت مطابق حسابهای تنظیمی
در برخی از موارد وجود خواهد داشت لذا جهت هر یک از گروه دارائیها ثابت فوق که این
احتمال وجود دارد یک حساب تحت عنوان «تفکیک نشده» ایجاد خواهد شد که این حساب تا هنگام
تفکیک کامل آن گروه بر اساس طبقه بندی جدید مورد استفاده واقع میگردد.

از آنجائیکه سیاست کلی و متداول شرکت وصول
مبلغ فروش قبل از صدور صورتحساب و تحویل کالا و نتیجتاً به صورت پیش دیافت میباشد،
ثبت حسابداری مربوطه از طریق حساب جاری مشتریان انجام میپذیرد.

در مواردی نیز که فروش اعتباری بوده و یا
وصول مبلغ فروش پس از صدور صورتحساب می باشد، ثبت حسابداری از طریق جاری مشتریان بعمل
خواهد آمد. در پایان سال مالی مانده بدهکار هر یک از مشتریان به حساب بدهکاران تجاری
و یا مانده بستنکاری آنها به حساب پیش دریافتها منتقل خواهد شد.

در صورت تشخیص مدیریت و به منظور ایجاد
امکان کنترل صحیح و منطقی بر موجودیهای شرکت برخی از گروههای موجودی به دو بخش اقلام
عمده و جزئی قابل تفکیک می باشد. اقلام عمده از طریق ایجاد کارت حسابداری انبار کنترل
و هزینه مصرف آنها به هنگام استفاده، در حسابهای مربوط حسب مورد منظور خواهد شد. مصرف
اقلام جزئی بر اساس بودجه در پایان هر ماه به حساب هزینه منظور شده و تعدیلات لازم
در پایان ماه و همچنین سال مالی س از شمارش عینی به عمل خواهد آمد. تفکیک موجودیهای
شرکت به اقلام عمده و جزئی با استفاده از دستورالعملی که به همین منظور تهیه می گردد
به عمل خواهد آمد.

در نظام پیشنهادی حساب صندوق حذف گردیده
و پرداختهائی که در حال حاضر توسط صندوق انجام می گیرد از طریق حسابهای تنخواه گردان
مورد ثبت قرار خواهد گرفت. همچنین کلیه دریافتها عیناً در همان روز یا روز بعد به حساب
بانک واریز و در حساب جاری شرکت ثبت میشود

۳-۲-کلیات تولید

محصولات تولیدی شرکت عبارت از انواع کنسروهای
گوشتی و غیر گوشتی، فرآورده‌های گوشتی، سبزیجات منجمد، کمپوت، خیارشور و سس مایونز
میباشد که در پنج کارگاه تولیدی «تن ماهی»، «کنسروهای گوشتی»، «همبرگر و کباب لوله
ای»، «سبزیجات منجمد و کنسروهای غیر گوشتی» و «سس مایونز» کلاً تحت نظارت مدیریت تولید
انجام میشود.

نحوه تولید محصولات به صورت انبوه بر اساس
برنامه خرید و رسید مواد اولیه میباشد. شرکت علاوه بر تولید محصولات جهت فروش، سفارشاتی
نیز از بعضی ارگانهای دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تولید محصولات کارمزدی
با کیفیت اختصاصی دریافت مینماید. انجام خدمات تولیدی کارمزدی در اغلب موارد با دریافت
مواد اولیه از جانب مشتریان صورت می پذیرد.

برنامه تولید با توجه به عوامل زیر توسط
مدیریت کارخانه برای مقاطع سالیانه تعیین و ابلاغ میشود. لکن، طی سال با توجه به سهمیه
شرکت از مواد اولیه و امکانات خرید مواد اولیه غیر سهمیه ای امکان تغییرات در مقدار
تولیدات پیش بینی شده وجود دارد.

۱- ظرفیت تولید واقعی ماشین آلات

۲- میزان مواد اولیه و بسته بندی موجود و قابل دسترس با توجه به سهمیه شرکت و امکانات
خرید

مواد اولیه و بسته یندی مورد مصرف کارگاههای
تولیدی از انبارهای مربوط روزانه درخواست و تحویل شده و محصولات تولیدی پس از گذراندن
دوره قرنطینه(محصولات با بسته بندی قوطی) و قبل از مرحله اتیکت زنی به انبار محصول
تحویل می گردد. مرحلع اتیکت زنی گرچه جزئی از مراحل تکمیل تولید است ولی در حال حاضر
توسط پرسنلی که در اختیار انبار محصول قرار دارد انجام میشود.

ضایعات ایجاد شده در کارگاه های شرکت به
دو دسته تقسیم می شوند:ضایعات دست اول مربوط به ابتدای خط تولید بوده و اصطلاحاً ضایعات
اول خط نامیده می شوند. این ضایعات شامل ضایعات ماهی، گوشت، قوطی، درب قوطی، شیشه،
درب شیشه، پیاز و سبزیجات خام و خیار میباشد. تعدادی از اقلام ضایعاتی از جمله ضایعات
ماهی و شیشه قابل فروش و بقیه ضایعات اول خط دور ریختنی میباشند. ضایعات دسته دوم مربوط
به ضایعاتی است که در طول خط تولید ایجاد می شود که در مراحل مختلف تولید امکان به
وجود آمدن آنها میرود اینگونه ضایعات در صورتیکه قابل برگشت به خط تولید باشند، مجدداً
مورد استفاده قرار میگیرند و در صورتیکه غیر قابل استفاده باشند جزء ضایعات تولید محسوب
می گردند.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب
و متن اصلی می باشد که با فرمت
( word
) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : ۴۷


بررسی انواع سهام

بدون دیدگاه

انواع سهام

 
1_ سهام با نام و بی نام
۲_ سهام با آورده نقدی و سهام با آورده‌ غیر نقدی
۳_ سهام ممتاز یا عادی
۴_ سهم سرمایه، سهم مؤسس و سهم انتفاعی
۵_ سهام غیر قابل انتقال

مقدمه:
۱_  ابتدا بر تعریف سهام از دیدگاه دکتر اسکینی می نگرییم و سپس به توضیح به پیرامون انواع سهام می پردازیم. «در حقوق فرانسه سهم دارای دو مفهوم است: مفهوم اول آن با مفهوم سهم الشرکه در شرکتهای غیر سهامی (تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و  …) تطبیق دارد یعنی حقی است که شریک در شرکت دارد و مفهوم دوم ورقه ای است که حق مزبور در آن نوشته شده است قانون گذار ما این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کرده است حق شریکت در شرکت، «سهم» و ورقه ای که بیانگر این حق است «ورقه سهم» خوانده می شود. ماده ۲۵ لایحه قانونی ۹۳۴۷ مقرر کرده است: «اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد» و همچنین به موجب ماده ۲۶ لایحه مذکور «ورقه سهام نکات زیر باید قید شود. ۱_ نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها  2_ مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن  3_ تعیین نوع سهام  4_ مبلغ اسمی سهام و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد  5_ تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

لینک دانلود

چکیده:
درجهان صنعتی و فراصنعتی معاصر شتاب فزاینده تحولات به حدی است که علوم ومعارف بشری تقریبا در هر ده سال دوبرابر می شود. در رشته برق این مدت حدود ۵ سال ،در رشته الکترونیک حدود ۳ سال و در رشته کامپیوتر حدود یک سال برآورد شده است .بدون تردید با گذشت زمان این روند با شتاب بیشتری تداوم خواهدیافت .
جامعه جهانی امروز پیوسته دچار تحول و دستخوش دگرگونی است . برای زیستن درچنین محیط متغیر و بی ثباتی ، مدیریت خلاق ضرورت می یابد. صاحبنظران یکی ازمهمترین و بارزترین ویژگیهای عصر اطلاعاتی و نرم افزاری را که ما هم اکنون در آن به سرمی بریم پیش بینی ناپذیری و عدم رویت روند امور و تحولات آینده می دانند. در این شرایط تنها خلاقیت و نوآوری مدیران است که می تواند حتی از ابهام و عدم وضوح نیزفرصت بسازد و راه را به سوی قله های پیروزی بگشاید.

توضیحات بیشتر

دانلود پروژه کامل اسناد حسابداری

بدون دیدگاه

لینک دانلود

دانلود پروژه کامل اسناد حسابداری

مربوط به واحد درسی : شرکتهای ۲

حسابداری
نرم افزار حسابداری
آموزش حسابداری
دانلود مقاله حسابداری
حسابداری ارشد
گزارش کارآموزی
پایان نامه
بروزفایل
رشته حسابداری
اصول حسابداری
حسابداری مالی
حسابداری چیست

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمـه:
پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه‌های متنوعی مانند سد سازی، راه‌سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می‌دهد. فرآیند پیمانکاری دارای جزئیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می‌شود و تا تحویل قطعی کار به کار فرما ادامه می‌یابد.مهم‌ترین مسئله حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه‌های پیمان به دوره‌هایی است که در آن دوره‌ها عملیات موضوع پیمان اجرا می‌شود.اجرای یک پیمان توسط پیمانکار ممکن است در دوره‌های حسابداری مختلف واقع شود اگر پیمانکار درآمد پیمان را پس از تمکیل پیمان شناسایی کند و در طول اجرای پیمان از شناسایی درآمد خودداری کند صورت سود و زیان پیمانکار در دوره اجرای پیمان، نتایج عملکرد را متناسب با کار انجام شده نشان نمی‌دهد.
فهرست مطالب :
مقدمـه
تعـاریف
مراحل اجرای طرح
 ارجاع کار به پیمانکـار
 انعقاد قرارداد
 دفاتر پیمانکار
 تحویل و تجهیز کارگـاه
 اجرای عملیات اصلی
 تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده
 تحویل موقت
 تهیه صورت وضعیت قطعـی
 تحویل قطعـی
 روش حسابداری پیمانهای بلند مدت
 مخارج قبل از انعقاد پیمان
 مخارج اجرای پیمان
 تهیه صورت وضعیت

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن مقاله :

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است(( ١)). در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقاله سود هر سهم چالش های محاسبه و فرصت های بهبود در قالب فایل ورد ۱۶ صفحه قابل ویرایش
سود خالص یا سطر آخر (Bottom line)، توجه عده کثیری از محققین و پژوهشگران حسابداری و علوم مالی را به خود معطوف کرده است . مقالات و بحث های بسیار زیادی پیرامون سود و سود هر سهم  (EPS)  وجود دارد . عده ای ارتباط سود هر سهم (EPS) و سود پرداختی هر سهم(DPS)  را با قیمت سهام بررسی می کنند. عده ای دیگر محتوای اطلاعاتی سود پیش بینی شده هر سهم شرکتها را مورد مطالعه قرار می دهند. بعضی نیز کیفیت EPS را مورد توجه قرار می دهند و بر روی طبقه بندی مجزای اقلام تشکیل دهنده آن تأکید می ورزند. گروهی دیگر بحث درجه نقد شوندگی سود هر سهم را بیان می کنند . گروهی خواستار محاسبه محافظه کارانه ترین سود هر سهم هستند .
سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. سود هر سهم نشان دهنده سودی است که عاید هر سهم عادی می شود و اغلب برای ارزیابی سود آوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت درخصوص قیمت سهام استفاده می شود. در بسیاری از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی مؤثر در تعیین قیمت سهام می دانند و در مدلهای ارزشیابی سهام نیز به طور گسترده ای از آن استفاده می شود.
در حال حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طبق بخشنامه های بورس ، ملزم به ارائه اطلاعات EPS واقعی و پیش بینی و افشاء تغییرات بعدی در پیش بینی ها می باشند، ولی استاندارد حسابداری خاصی درخصوص نحوه محاسبه و گزارش EPS وجود ندارد . فقط در استاندارد شماره یک ، محاسبه عایدی هر سهم بر مبنای تعداد سهام در تاریخ ترازنامه و افشای آن در صورت سود و زیان یا در یاددشت های توضیحی الزامی شده است .  اخیرا سازمان حسابرسی ، تدوین پیش نویس استاندارد خاصی را در این زمینه آغاز نموده است که انتظار می رود بهبودی در گزارشگری مالی باشد.

توضیحات بیشتر

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها