خلاصه تحقیق:
هدف از انجام تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی داشنکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور- ارائه ی الگو بوده است.
در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به منظور سازمان بندی، طبقه بندی نمرات خام و توصیف اندازه های نمونه، از آمار توصیفی از قبیل (جداول توزیع فراوانی، نمودارهای توصیفی و شاخص های مرکزی و پراکندگی نظیر: میانگین، انحراف استاندارد، میانه و …) بهره گیری شده است.
در بخش آمار استنباطی، با استفاده از مقیاس عقیده سنج لیکرت و کمی نمودن نظرات پاسخگویان از حـالت کـیفی به کمی و با بررسی فرضیه بنیادین، نرمال نمودن مشاهدات و استفاده از تکنیک ها و روش های مختلفی نظیر: ضریب همبستگی پیرسون در داده هایی با مقیاس نسبی و فاصله ای و ضریب همبستگی اسپیرمن در داده هایی با مقیاس های فاصله ای و ترتیبی و جهت جمع بندی روابط از رگرسیون استفاده خواهید گردید. از آزمون t استیودنت برای مقایسه میانگین ها در دو گروه مستقل و از آنالیز واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین ها بین سه گروه یا بیشتر و آزمون تعقیبی دانکن و … استفاده خواهد کرد.

فهرست:
فصل اول مقدمه و معرفی
مقدمه
زیربنای نظری تحقیق
تعارض و ماهیت آن
دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی
دیدگاه سنتی
دیدگاه کثرت گرا
دیدگاه تعامل گرا
تعارض و اثرات اصلی تعارض
تعارض و جنبه های منفی آن
تعارض و جنبه های مثبت آن
انواع تعارض
تعارض درون فردی
تعارض بین فردی
تعارض بین گروهی
تعارض  بین سازمانی
علل ایجاد تعارض در سازمان ها
تعارض و تغییر
تعاض در اثربخشی سازمان
راهبردهای پیشگیری از تعارض
راهکارهای رفع تعارض
سبک های مدیریت تعارض
راهبردهای مدیریت تعارض
چانه زنی
میانجی گری
حکمیت
خلاصه بحث تعارض
هوش عاطفی
تعریف هوش عاطفی
ریشه های تاریخی هوش عاطفی
اساس زیستی عواطف و هوش عاطفی
دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی
هوش عاطفی از دیدگاه گاردنر
هوش عاطفی از دیدگاه مایروسالوی
هوش عاطفی از دیدگاه بار- آن
ابعاد هوش عاطفی از دیدگاه بار-آن
هوش عاطفی از دیدگاه گلمن
مؤلفه های هوش عاطفی گلمن
مؤلفه خودآگاهی
مؤلفه مدیریت خود
مؤلفه آگاهی اجتماعی
مؤلفه مهارت های اجتماعی
مؤلفه خودانگیزی
توجه معاصر به هوش عاطفی
تقسیم بندی بر اساس IQ و EQ از دیدگاه جک بلوک
نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی
ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین
آموزش ویادگیری هوش عاطفی
هوش عاطفی در محل کار
خلاصه بحث هوش عاطفی
ارتباطات (مهارت های ارتباطی)
چهارچوب مفهومی ارتباطات
هدف ارتباط
اهمیت ارتباطات
فرایند ارتباطات
انواع ارتباطات
مهارت های ارتباطی مدیران
تعریف مهارت های ارتباطی
مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن
مهارت کلامی
مهارت بازخورد
مهارت شنود مؤثر
خلاصه بحث ارتباطات
الگو (مدل)
نظریه های الگوسازی
انواع الگو (مدل)
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق
اهداف
فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی
فرضیه های فرعی
پیش فرضهای تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم پیشینه تحقیق
مقدمه
تعارض
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
هوش عاطفی
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
ارتباطات
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق
فصل سوم روش شناسی تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه تحقیق
انتخاب حجم نمونه لازم
متغیرهای تحقیق
ابزار و وسیله تحقیق
نحوه امتیاز دهی
پایایی پرسشنامه های تحقیق
نحوه جمع آوری اطلاعات
روش های آماری
رعایت مسائل اخلاقی
منابع

بررسی ورزش واترپلو

بدون دیدگاه

بررسی ورزش واترپلو

بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که ورزش واترپلو دارای اثرهای مفید زیر است:
افزایش قدرت بدنی به خصوص در ناحیه عضلات ران، بازوها و مچ دست
افزایش انعطاف پذیری
افزایش سرعت عکس العمل در پاسخ به محرک ها
افزایش قدرت تمرکز، هماهنگی و طراحی نقشه

پروژه روانشناسی ورزش

بدون دیدگاه

لینک دانلود

مقدمه:
روان‎شناسی ورزشی  شاخه‎ای از علم ورزش است که در جستجوی فراهم نمودن پاسخ به سؤالات مختلف در زمینه‎های رفتار انسانی در حیطه ورزش است. از آنجایی که روان‎شناسی به مطالعه رفتار می‎پردازد، بالطبع موضوع روان‎شناسی ورزشی نیز مطالعه حرکات و فعالیت‎های ورزشی در تمام ابعاد از فعالیت حرکتی یک کودک دبستانی تا مسابقات جهانی و المپیک می‎باشد.
اگر چه اهمیّت مسائل روانی در ورزش از چندین سال پیش شناخته شده است با این حال روان‎شناسی ورزشی هنوز دانشی بسیار جوان می‎باشد و در خلال دهه‎های اخیر علاقه و توجه به «روان‎شناسی ورزشی شناختی » افزایش چشم‎گیری یافته است. ابتدا تمام تلاش‎ها در این حیطه معطوف به مردان قهرمان بود اما در سال‎های اخیر این روند متحول شده است و روان‎شناسی ورزشی قهرمانان زن و مرد حرفه‎ای و برجسته افراد شرکت کننده در فعالیت‎های غیر حرفه‏ای را نیز مورد توجه قرار می‎دهد. به عبارتی هدف روان‎شناسی ورزشی کمک به ورزشکاران در تمام رده‎های سنی از نوجوانان تا بزرگسالان است.
امروزه متخصصان فیزیولوژی ورزش از دانش روان‎شناسی ورزشی برای کمک به شرکت‎کنندگان در برنامه‎های باز پروری قلبی استفاده می‎کنند تا آنها بر ترس خود نسبت به از سرگیری و شروع تمرین غلبه کنند. معلمان همچنین با استفاده از دانش روانشناختی ورزشی شیوه توجه به تأثیرات محیطی را که باعث بهبود اجرا می‎شوند، به متعلمان خود می‎آموزانند. دست اندر کاران تیمهای جوانان برای اطمینان از کسب تجارب مثبت از سوی ورزشکاران جوان، از روان‎شناسی ورزشی بهره می‎گیرند. و نهایتاً مربیان در تمام سطوح از تکنیکهای روان‎شناسی ورزشی همچون کنترل هیجان، تصویر سازی ذهنی، هدف گزینی و انگیزش کمک می‎گیرند تا ورزشکاران را در تکامل بخشیدن اجراهایشان یاری دهند. اکنون با پیشرفت علم روان‎شناسی ورزشی، بحث مهارت‎های روانی در اجرای عملکردهای ورزشی از اهمییت بسزایی برخوردار شده است و در حالی که قبلاً به اهمیت آماده سازی جسمانی تأکید می‎شد امروزه قهرمانان هرچه بیشتر بر آماده سازی روانی توجه و تأکید می‎کنند. تجارب کسب شده آنان حاکی از آنست که وقتی در میدانهای بزرگ با قهرمانانی همتراز به لحاظ جسمی‎به رقابت می‎پردازند، سرانجام آمادگی روانی پیروزی را به نفع یکی از طرفین رقم خواهد زد.
مربیان برتر نیز به جنبه‎های آماده سازی روانی ورزشکاران و ضرورت تدارک آن در طول تمرینات واقفند. و بخشی از برنامه آماده‎گی را به آماده سازی روانی اختصاص می‎دهند. با وجود این، آماده سازی روانی تا حدود زیادی مورد غفلت قرار گرفته است که به نظر می‎رسد عمده‎ترین علت این غفلت فقدان آگاهی مربیان در چگونگی آماده سازی روانی ورزشکاران می‎باشد. صاحبنظران ورزش چنین می‎پندارند که ورزش می‎تواند به بازیکنان جوان قدرت اراده‎گری، اعتماد به نفس، نحوه سلوک، برقراری ارتباط با دیگران و تجربه رسیدن به هدفهای مشکل را بیاموزد ولی امروزه می‎دانیم که این قابلیتها به طور خود بخودی به حداکثر نرسیده و رشد نمی‎یابند مگر اینکه ورزشکار تحت آموزش و تمرین مهارت‎های روانی۱ قرار گیرد.
فهرست:
مقدمه
روانشناسی ورزشی
مفهوم روانشناسی ورزشی
مهارت های روانی
مقدمه
آیا ورزش می تواند چنین محیطی را فراهم سازد ؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
هدف های پژوهش
هدف کلی
هدف های ویژه
فرضیه های تحقیق
یافته های اضافی پژوهش
پیش فرض های تحقیق
متغیر های پژوهش
متغیر های قابل کنترل
متغیر های غیر قابل کنترل
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
ابراز وجود
تعریف عملیاتی
زیر بنای پژوهش
پیش‌فرضهای بنیادی درمان مبتنی بر آموزش ابراز وجود
ظرفیت
کاربردها و فواید آموزش ابراز وجود
عوامل مؤثر بر افزایش افراد فاقد ابراز وجود در ایران
عدم وجود امکانات خود مطرح شدن
خصوصیات افراد منفعل – پرخاشگر در ارتباطات کلامی
ورزش و رشد شخصیت
کارکرد ورزش در زندگی اجتماعی جوانان
ورزش و پیوستگی اجتماعی
پیامدهای روانشناختی ورزش
اهمیت ورزش در اصلاح جوامع و رفع محرومیت‌های اجتماعی
کاربرد ملاک‌های سنجیده‌شده  ابراز وجود در ورزش
برقراری ارتباط اجتماعی
ابراز وجود در موقعیت‌ های خدماتی:
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
جمع‌بندی و نتیجه‌گری از  پژوهش‌ های انجام گرفته
روش پژوهش
جامعه و نمونه آماری و روش نمونه برداری
 ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری داده ها
روش تجزیه وتحلیل آماری
پیش‌فرضهای بنیادی درمان مبتنی بر آموزش ابراز وجود
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقاله بررسی کامل ورزش والیبال ، قوانین و روش آن آماده دانلود می
باشد . در ۷ صفحه .

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقاله بررسی کامل ورزش واترپلو ، قوانین و روش آن آماده دانلود می
باشد . در ۷ صفحه .

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

 مقدمه:
بعضی از ورزشکاران در سطوح رقابتی ممکن است برای دستیابی به سطوح بالای عملکردی، تمرینات بیش از حدی انجام  دهند. در چنین حالتهایی ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بیشتر عملکرد به استفاده از موادی که برای افزایش توان جسمانی ، نیروی روانی یا تحریک مکانیکی طراحی شده اند متوسل شوند. در سالهای اخیر صدها مکمل غذائی مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر این محصولات مانند نوشیدنیهای ورزشی و پودرهای آمینو اسید و پروتئینی به منظور دسترسی کافی به سوخت و مصرف بهینه آن قبل و یا در حین تمرین، افزایش بازسازی انرژی بعد از تمرین، افزایش تحمل فشار تمرین یا بازگشت به حالت اولیه موثر بعد از تمرین طراحی شده اند. رایج ترین مکمل غذائی که در بازار برای ورزشکاران به عنوان ماده ای نیروزا به وفور به فروش می رسد کراتین  می باشد(۵۶). کراتین یا اسید متیل گوانیدین استیک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کلیه ساخته می شود و همچنین می تواند از طریق تغذیه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتین در سارکوپلاسم به فسفوکراتین (PCr)  فسفریله می شود و یک سوم باقیمانده کراتین آزاد عضلات اسکلتی در حال استراحت را تشکیل می دهند(۴۳،۳۳) . مطالعات قدیمی وجدید فراوانی ارتباط این ماده را با تمرین و عملکرد ورزشی تصدیق کرده اند(۵۶).
از سال ۱۹۹۰ به بعد  تحقیقات  گسترده ای  تأثیرات  مصرف  خوراکی مکمل های  کراتین را  در  مقادیر و مدتهای  مختلف مورد ارزیابی  قرار دادند . رایج ترین و در دسترس ترین نوع کراتین، کراتین مونو هیدرات می باشد که دراغلب مطالعات تحقیقی از آن استفاده شده است(۵۶). کراتین مونو هیدرات یک پودر سفید، بی مزه و بی بو و تا اندازه ای قابل حل در آب می باشد که در آزمایشگاهها ساخته  می شود(۳۳). در سال ۱۹۹۲ نشان داده شده که خوردن یک دوز ۵ گرمی کراتین مونو هیدرات، غلظت کراتین خون را به اندازه قابل توجهی افزایش می دهد که حدوداً یک ساعت بعد از خوردن به اوج خود می رسد و بعد از ۲ تا ۳ ساعت به سطح اولیه خود بر می گردد. در این پژوهش برای حفظ میزان  افزایش یافته کراتین در خون در طول روز ، توصیه شده است که همان مقدار ۵ گرم کراتین ، هر دو ساعت یک بار به مدت ۸ ساعت انجام شود. این مقدار مصرف کراتین اگر حداقل ۲ روز مکرر انجام شود منجر به افزایش معنی داری در کل محتوای کراتین عضلات می شود(۴۱). مطالعات دیگری نیز افزایش ذخائر کراتین بدن بعد از مصرف همین مقدار مکمل کراتین را تایید کرده اند(۴۸،۳۷). گزارش شده است افزایش کل کراتین  عضله ۱۰  تا  37% می باشد . بیشترین بارگیری کراتین در دو روز اول  اتفاق می افتد و عضلات در کمتر از ۷ روز با ۲۰ تا ۲۵ گرم مصرف کراتین در روز، از کراتین اشباع می شوند و به حداکثر میزان خود که ۱۵۵ تا ۱۶۰ میلی مول در هر لیتر عضله خشک می باشد، می رسد(۳۳).

فهرست مطالب:
 فصل اول : طرح تحقیق 
1-1. مقدمه 
1-2. بیان مساله 
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق 
1-4. اهداف تحقیق 
1-5. متغیرهای تحقیق 
1-6. فرضیات تحقیق 
1-7. محدودیتهای تحقیق 
1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
2-1. مقدمه
۲-۲٫ مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱٫ کراتین
۲-۲-۱-۱٫ تاریخچه کراتین
۲- ۲-۱-۲٫ منابع کراتین
۲-۲-۱-۳٫ سنتز درونی و مکانیزم کراتین
۲-۲-۱-۴٫ نقش کراتین در بدن
۲-۲-۱-۵٫ عوارض جانبی
  2-2-2. آمونیاک 
2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
۲-۲-۲-۲٫ پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
۲-۲-۲-۳٫ سایر حامل های بنیان آمین
۲-۲-۲-۴٫ انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
۲-۲-۲-۵٫ پالایشNH3پلاسمائی
۲-۲-۲-۶٫ سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
۲-۲-۲-۶-۱٫ خستگی مرکزی
۲-۲-۲-۶-۲٫خستگی پیرامونی
۲-۲-۲-۷٫متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
۲-۲-۳٫ سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن
۲-۲-۴٫ وزن
۲-۲-۴-۱٫ عوامل مؤثر در وزن
۲-۲-۵٫ وزن بدون چربی
۲-۲-۶٫ چربی و مهارتهای ورزشی
۲-۲-۷٫ سرعت
۲-۲-۷-۱٫ انواع سرعت و آزمونهای آن
۲-۲-۷-۲٫ عوامل موثر بر سرعت
۲-۲-۸٫ چابکی
۲-۲-۸-۱٫ آزمون های چابکی
۲-۳٫ تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین
۲-۳-۱٫  تحقیقات داخلی
۲-۳-۲٫ تحقیقات خارجی
۲-۳-۲-۱٫  مکمل سازی کوتاه مدت
۲-۳-۲-۲٫ مکمل سازی کراتین و قدرت
۲-۳-۲-۳٫ مکمل سازی کراتین و سرعت
۲-۳-۲-۴٫ مکمل سازی کراتین و توان
۲-۳-۲-۵٫ مکمل سازی کراتین و چابکی
۲-۳-۲-۶٫ مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی
۲-۳-۲-۷٫ مکمل سازی کراتین و آمونیاک

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
۳-۲٫ روش تحقیق
۳-۳٫ مشخصات آزمودنیها
۳-۴٫ مکمل سازی آزمودنیها
۳-۵٫ تمرینات ورزشی آزمودنیها
۳-۶٫ متغیر های تحقیق
۳- ۷٫ ابزار های اندازه گیری
۳-۸٫ روشهای اندازه گیری متغیرها
۳-۸-۱٫ قد
۳-۸-۲٫ خونگیری
۳-۸-۲-۱٫ تحلیل نمونه های خونی
۳-۸-۳٫ ترکیبات بدن
۳-۸-۴٫ آزمون ۴۰ یارد سرعت
۳-۸-۵٫ آزمون چابکی ایلینویز
۳-۹٫ روشهای آماری تحلیل داده ها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲٫ تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
۴-۲-۱٫ آمونیاک
۴-۲-۲٫ سرعت
۴-۲-۳٫ چابکی
۴-۲-۴٫ وزن بدن
۴-۲-۵٫ توده بدون چربی
۴-۲-۶٫ مایعات بدن
۴-۲-۷٫ کراتینین
۴-۲-۸٫ میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن
۴-۳٫ آزمون فرضیه های تحقیق
۴-۳-۱٫ فرضیه اول
۴-۳-۲٫ فرضیه دوم
۴-۳-۳٫ فرضیه سوم
۴-۳-۴٫ فرضیه چهارم
۴-۳-۵٫ فرضیه پنجم
۴-۳-۶٫ فرضیه ششم
۴-۳-۷٫ فرضیه هفتم
۴-۳-۸٫ فرضیه هشتم
۴-۳-۹٫ فرضیه نهم
۴-۳-۱۰٫ فرضیه دهم
۴-۴٫ متغیرهای وابسته به تحقیق

فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری
۵-۱٫ مقدمه
۵-۲٫ خلاصه تحقیق
۵-۳٫ بحث و بررسی
۵-۴٫ نتیجه گیری
۵-۵٫ پیشنهادات
این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:۱۵۰

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه:
امروزه شاهد اجرای ماهرانه و خارق العاده ورزشکاران برجسته در صحنه‌های ورزشی هستیم، نمایشی از قدرت، خلاقیت و هنر که بی‌شک سوالات زیادی را در ذهن هر بیننده‌ای ایجاد می‌کند. چگونه می‌توان یک مهارت جدید را آموخت؟ چگونه این مهارت‌ها پیشرفت می‌کنند؟ و چگونه می‌توان تا این حد در اجرای مهارت‌ها پیشرفت کرد؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند بسیاری از نکات مبهم را روشن نماید.
یکی از اهداف اصلی تربیت بدنی، تسهیل فراگیری مهارت از طریق آموزش مناسب است. پژوهشگران علم تربیت بدنی همواره در تلاشند تا با معرفی روشهای علمی جدید، توانائی معلمان و مربیان را در آموزش افزایش دهند. بدن منظور دانشمندان رفتار حرکتی طی سالها تحقیق و مطالعه سعی کرده‌اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و یادگیری مهارت‌ها را شناسائی کنند.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فرایند یادگیری، نمایش  مهارت است. نمایش  مهارت یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که مربیان تربیت بدنی از آن به منظور انتقال اطلاعات مربوط به مهارت به  فراگیر در یک زمان کوتاه استفاده می‌کنند. معلم  یا مربی تربیت بدنی به این دلیل مهارت را نمایش می‌دهد که باور دارد فراگیران نسبت به توصیف کلامی از این طریق، اطلاعات بیشتری را در زمان کوتاهی دریافت می‌کنند. معمولاً یک الگوی ماهر  به منظور آموزش مهارت حرکتی جدید به فراگیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در سالهای اخیر، نظریه پردازان یادگیری حرکتی این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا برای یادگیری مشاهده‌ای یک مهارت حرکتی، الگوی ماهر تنها نوع سودمند الگوست؟ (لی و وایت ، ۱۹۹۰؛ پالاک و لی  1992). در این ارتباط تحقیقات زیادی نیز انجام گرفته است.
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و بیان مسأله 
مقدمه 
بیان مسأله 
ضرورت و اهمیت تحقیق 
اهداف تحقیق 
فرضیه‌های تحقیق 
پیش فرضهای تحقیق 
محدودیت‌های تحقیق 
تعریف عملیاتی متغیرها 
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 
مقدمه 
زمینه نظری موضوع تحقیق 
اثر بخشی یادگیری مشاهده‌ای از دیدگاه دو نظریه یادگیری حرکتی 
تبیینهای اولیه اولیه از یادگیری مشاهده‌ای 
تبیین میلر و دلار 
توجیه بندورا از یادگیری مشاهده‌ای 
تحلیل اسکینر از یادگیری مشاهده‌ای 
مشاهده نمایش چگونه بر یادگیری اثر می‌گذارد؟ 
عوامل مؤثر بر یادگیری مشاهده‌ای 
ویژگی‌های الگو 
ویژگی‌های نمایش 
ویژگی‌های مشاهده‌گر
توجیهات رشدی در الگودهی
پیشینه تحقیق 
نتیجه‌گیری 
فصل سوم: روش تحقیق 
روش تحقیق 
جامعه تحقیق و آزمودنیها 
متغیرهای تحقیق 
ابزار اندازه‌گیری 
روش جمع‌آوری اطلاعات 
نحوه اجرای آزمون 
مراحل آزمون 
روشهای آماری 
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها 
تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها 
تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها 
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 
خلاصه تحقیق 
بحث و تفسیر یافته‌ها 
پیشنهادهای پژوهشی 
فهرست منابع 
 

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:۱۸۰

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه:
برای کوهنور شدن نیازی نیست. سوپرمن باشید. یا شجاعت خاصی داشته باشید! تنها با در نظر گرفتن یکسری اصول تمرینی ساد (پیش از شرکت در برنامه و در حین اجرای آن و پس از اتمام می‌توانید سلامت خود را در نظر گرفته و از آنچه می‌کنید لذت ببرید. بدنم ما مجموعه‌ای از بافت‌ها و اندام‌های مختلف است. شرکت در یک فعالیت ورزشی همچون کوهنوردی، نیازمند عملکرد درست این مجموعه است. داشتن عضلت و ماهیچه‌های توانمند لذت شرکت در برنامه را دوچندان می‌کند و از آسیب‌های احتمالی مفاصل و تاندون‌ها می‌کاهد.
بدن من و شما برای کسب انرژی لازم جهت فعالیت ماهیچه‌ها به عنوان اجرای اصلی شرکت در فعالیت ورزشی نیازمند به انرژی است که این انرژی به راههای مختلف تأمین می‌شود. برای تقویت سیستم قلبی – عروقی، اسکلت ماهیچه‌ها و کاراییی بهتر سیستم و انرژی در جهت بهره‌وری بهتر از آن‌ها در ورزش کوهنوریدی به انجام یک‌سری تمرینات بنیادین در طول هفته و خارج از برنامه نیاز داریم. در این مقاله سعی شده است، پس از توصیف اجمالی سیستم‌های ذکر شده به انواع فاکتورهای تمرینی موثر جهت این منظور اشاره شود.

فهرست مطالب:
پیش گفتار 
ماهیچه ها چگونه کار می کنند 
سیستم های انرژی 
سیستم های مختلف تولید ATP 
فعالیت های بدنی متفاوت و سوخت مناسب 
چند توصیه مهم تغذیه ای در مورد کوهنوردی و سبک انرژی 
نوع تمرین و ورزش و ساخت عضله 
کوهنوردی و اسکلت ماهیچه ای انسان 
انواع کشش های عضلانی جهت رشته کوهنورد
راهنمای تمرینات کوهنوردی 
منابع

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:۳۰

توضیحات بیشتر

تحقیق کامل تیراندازی

بدون دیدگاه

لینک دانلود

مقدمه:
آموزش از مهمترین و موثرترین طرق انتقال تجربه و زمینه ساز بروز خلاقیتها و استعدادهای نهفته می‌باشد. بطوری که در غالب کشورها و مجامع پیشرفته به موضوع «آموزش» توجه ویژه‌ای مبذول نموده و تقریبا در کنار هر حرکت علمی، فنی، ورزشی و … بخشی برای مباحث آموزشی، تحقیقی پیش بینی می‌گردد.
ورزش مطرح و ارزشمند تیراندازی که کسب مهارت در آن، مستلزم آمادگیهای جسمی، روحی، تاکتیکی و تکنیکی می‌باشد، با توجه به ابعاد مختلف اثر گذار، نیازمند آموزشی جامع و چند بعدی است که در کنار مباحث فنی و توانائیهای جسمی باید به عناصر فکری نیز تاکید گردد.
بی تردید بهره گیری از تجربیات و علوم دیگر کشورها و اندیشمندان داخلی در عرصه ورزش تیراندازی و ارائه آن بصورت جزوات آموزشی، می‌تواند به بالندگی و پیشرفت این ورزش کمک شایانی نماید و البته هرگونه حرکتی در این جهت قابل احترام و پر اهمیت باشد.
مجموعه گردآوری شده حاضر که حاصل زحمات و اندیشه جمعی از همکاران محترم در کمیته آموزشی فدراسیون تیراندازی ج.ا.ا می‌باشد، یکی از نشریات ارزشمند آموزشی است که ورزشکاران ارجمند با مطالعه دقیق و تطابق وضعیت جسمی و فکری خود می‌توانند به علایق و مهارتهای ذاتی خود، جهتی معقول و علمی بخشیده و موجبات پیشرفت روز افزونشان در این عرصه فراهم آورند.
فهرست مطالب:
فهرست
مقدمه
پیشگفتار
فصل اول : کلیات
تاریخچه ورزش تیراندازی و فدراسیون‌ تیراندازی جمهوری اسلامی ایران
رشته‌های شناخته شده از سوی ISSF
آشنایی با اصول ایمنی در تیراندازی
فصل دوم: آشنایی با تجهیزات تیراندازی
فصل سوم : فاکتورهای اساسی در تیراندازی

آمادگی جسمانی
آمادگی تکنیکی
آمادگی تاکتیکی
آمادگی روانی
فصل چهارم : تیراندازی با تپانچه
آشنایی با تکنیک‌های تیراندازی در تپانچه بادی
نگهداری سلاح
تنفس
چشم و مکانیزم دید
دستگاه نشانه روی یا شکاف درجه
رها کردن ماشه
هماهنگی بین نیروهای ایستا و پویا در رها کردن ماشه و نشانه روی
سطح آمادگی مطلوب نیروها
عملیات تکمیلی
فصل پنجم : تیراندازی با تفنگ
روش اجرای تکنیک با تفنگ بادی
حالت گیری
تنفس
هدف گیری و تنظیم عناصر دید
شلیک (رها شدن ماشه)
عملیات تکمیلی
فصل ششم
نحوه برگزاری مسابقات دررشته‌های ۱۰ متر
فصل هفتم : آماده سازی مسابقاتی
آماده شدن برای حضور در خط آتش
فصل هشتم
تغذیه
فصل نهم
آموزش جوانان
مراحل آموزش مبتدیان با استفاده از سیبلهای آموزشی
فصل دهم
دوپینگ
منابع
 

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:۱۰۰

توضیحات بیشتر

اثر ورزش بر قلب و عروق

بدون دیدگاه

لینک دانلود

قسمتی از متن :

اگر بپذیریم که عقل سالم در بدن سالم است و یک فرد با عقل سالم می تواند فرد مفیدی به حال خود و اجتماع باشد، در آن صورت درمی یابیم که چرا جوامع پیشرفته سرمایه گذاری زیادی بر روی این امرخطیر یعنی ورزش می کنند. در متون تاریخی همواره از از ورزشکاران و پهلوانان بعنوان افرادی جسور و جوانمرد یاد می شود. امروزه اثرات مفید ورزش بر ساختار فرهنگی و اجتماعی یک جامعه بر هیچکس پوشیده نیست. اگر در جامعه ای فرهنگ ورزشی جایگاه مناسب خود را پیدا کند، افرادآن جامعه از سستی و کرختی رهایی می یابند و علاوه بر بالا رفتن نیروی کار، از صرف هزینه های گزاف درمان بیماریها کاسته می شود. چون در هنگام ورزش موادی بنام آندورفین در بدن زیاد می شود و دستگاه گردش خون اکسیژن را به تمام بافتهای بدن به مقدار کافی می رساند، یک ورزشکار همواره شاداب بوده و از نشاط کافی برخوردار است. بنابراین نیازی به مواد مخدر برای دستیابی به نشاط ندارد. از طرفی نشاط ورزشی یک نشاط پایداراست و روز بروز سلامتی و نیروی فرد را افزایش می دهد. اما سرخوشی از مواد مخدر یک سرخوشی کاذب وناپایدار بوده و به مرور نیروی فرد را تحلیل برده و او را به کام مرگ می فرستد. در سایه ورزش افراد اجتماع ، افرادی منطقی، منضبط ، با اخلاق و با گذشت خواهند شد. در هنگام ورزش همراه با سمومی که از طریق عرق کردن از بدن دفع می شوند ، پلیدیها و زشتی ها جای خود را به نشاط ، طراوت و انسانیت خواهند داد و یک روح آزاد پرورش خواهد یافت.

فهرست مطالب :
مقدمه
ورزش و ذخیره قلبی
واکنش قلب و عروق به ورزش
قلب ورزشی
فیزیولوژی قلب ورزشی
جنبه های پزشکی
تاثیر فعالیت های فیزیکی بر بیماریهای قلبی
تقویت کننده های قلب
ضربان قلب بهداشتی
توصیه های مفید قلب
راهنمای کلی
  فواید ورزش در زمینه  حفاظت از قلب
تأثیرات ورزش بر دستگاه گردش خون
ویژگی های قلب
جریان خون
فشار خون
منابع

توضیحات بیشتر

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها