لینک دانلود

فایل اکسل تهیه شده ترازنامه شرکتهای وارد شده در بورس طی سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳ 

سرمایه

سرمایه
اندوخته قانونی
اندوخته طرح و توسعه
سود انباشته
حقوق صـاحبان سهام
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

دارایی ها

وجه نقد

سرمایه گذاری کوتاه مدت

حساب های دریافتی
سایر حساب های دریافتی
موجودی مواد و کالا
سفارشات مواد و کالا
پیش پرداخت ها
جمع دارایی های جاری
دارایی های ثابت
سرمایه گذاری های بلند مدت
دارایی های نامشهود
سایر دارایی ها
جمع دارایی های غیرجاری
جمع کل دارایی ها

بدهی ها

حساب های پرداختی
سایر حساب های پرداختی
پیش دریافت
ذخیره مالیات
سود سهام پرداختی
تسهیلات مالی کوتاه مدت
جمع بدهی جاری
تسهیلات مالی بلند مدت
ذخیره مزایای پایان خدمت
جمع بدهی های بلند مدت
جمع کل بدهی ها

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

ترازنامه حسابداری شرکتهای بورسی فایل تمامی داده های مربوط به ترازنامه شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس برای سال ۱۳۹۴ بصورت اکسل تهیه شده . اطلاعات شامل صورت های مالی حسابرسی شده شرکت اصلی می باشد.

دارایی ها

وجه نقد
سرمایه گذاری کوتاه مدت
حساب های دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی
موجودی مواد و کالا
سفارشات مواد و کالا
پیش پرداخت ها
جمع دارایی های جاری
دارایی های ثابت
سرمایه گذاری های بلند مدت
دارایی های نامشهود
سایر دارایی ها
جمع دارایی های غیرجاری
جمع کل دارایی ها

بدهی ها

حساب های پرداختنی
سایر حساب های پرداختنی
پیش دریافت
ذخیره مالیات
سود سهام پرداختنی
تسهیلات مالی کوتاه مدت
جمع بدهی جاری
تسهیلات مالی بلند مدت
ذخیره مزایای پایان خدمت
جمع بدهی های بلند مدت
جمع کل بدهی ها

سرمایه

سرمایه
اندوخته قانونی
اندوخته طرح و توسعه
سود انباشته
حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 

توضیحات بیشتر

دسته‌ها