بررسی انواع نوشته

بدون دیدگاه

مقدمه :

وقتی می خواهیم درباره ی انواع نوشته سخن بگوییم باید به چند فاکتور دقت کنیم:
۱- زبان
۲- بیان
۳- قالب
۴- مخاطب
۵- موضوع
 
وقتی نوشته های یک روزنامه و یک رمان و گزارش خبری را می خوانید، درمی یابید که این نوشته ها هریک ویژگی هایی دارند که با دیگری متفاوت است، مثلا نوشته های یک رمان تفاوت بسیار زیادی با یک گزارش خبری دارد و علت آن این است که فاکتورهایی که در بالا برشمردیم در این نوشته ها با یکدیگر متفاوت است.

لینک دانلود

مقدمه:
نتیجه می گوید: « نخستین بار ایرانیان تاریخ را درک کردند و آن را به دورانهای مختلف تقسیم کردند» و هرودوت تاریخ خویش را چنین آغاز می کند: «به روایات ایرانیان بهترین تاریخ شناسان هستند….».
غرض از نقل دو قول مذکور این بود که در آغاز، علم تاریخ در بیشتر کشورهای شرق و غرب، علمی ناشناخته بود و فقط در ایران وقایع روزانه در بار و رویدادهای کشور را در روزنامه ها، آیین نامه ها، خداینامه ها، تاج نامه ها، سالنامه ها و شاهنامه ها می نوشتند. اما این بدان مفهوم نیست که در آن دوره، تاریخنگاری به مفهوم امروزین رواج داشته است، بلکه بر عکس در ایران عصر باستان تاریخنگاری اهمیت زیادی نداشت و حتی یک اثر تاریخی واقعی که متعلق به این دوره باشد در دست نیست. …

فهرست مطالب:
بخش اول – کلیات
فصل اول: مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی
فصل دوم: کلیاتی در تاریخنگاری دوره پهلوی
بخش دوم – جریانهای اصلی تاریخنگاری در عصر پهلوی
فصل اول: جریان شرق شناسی
شرق شناسی و دیرینه آن
ایران شناسی و ایران شناسان مهم
سیاست شرق شناسی سیاست ایران شناسی
روش سیاسی و رهیافت تاریخنگاری لمبتون
نقش سیاسی لمبتون در ایران
الف- همزیستی مسالمت آمیز: توده ای نفتی – توده ای روسی
ب- لمبتون و قحطی نان
ج- میس لمبتون
د- میس لمبتون و کودتای مرداد
فصل دوم: جریان ناسیونالیستی
کارنامه فرهنگی
تاریخنگاری محتاط
ناسیونالیستی محافظه کار
بخش سوم – جریان آکادمیک
بررسی و نقد تاریخنگاری اقبال
بخش چهارم – جریان مارکسیستی
جریان مارکسیستی
فصل اول: زمینه های تاریخی پیدایش مارکسیسم
فصل دوم: اندیشه های اساسی مارکس در باب تاریخ
الف- حتمیت تاریخی، پیروزی پرولتاریا: الغای مالکیت خصوصی و الغای دولت
فصل سوم: تاریخچه ورود اندیشه مارکسیستی به ایران
فصل چهارم: تاریخنگاری مارکسیست، لنینیستی در ایران (انجماد و انحراف)
الف- علمی بودن تاریخ
ب- سیر تاریخ ایران
ج- شخصیت در تاریخ
د- عدم بی طرفی در نگارش تاریخ
هـ- سبکی برانگیزنده موضوعی واحد
بخش پنجم – نتیجه گیری کلی
نتیجه
فهرست منابع

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

چکیده
نیایش یکی از روحانی ترین لحظات زندگی هر مؤمن است. در همه ادیان آسمانی متناسب با تلقی و درک مؤمنان از دین شیوه ها و شکل هایی برای راز و نیاز با معبود فراهم شده است. شاعران هم به عنوان دارندگان روحهای لطیف و حساس در لابلای اشعار خود مناجات هایی نغز و دلنشین گنجانده اند که از لطیف ترین فرازهای آثارشان است. در این پایان نامه مناجات در شعرهای پنج تن از شاعران برتر سبک عراقی مورد بررسی قرار گرفته است. علت انتخاب سبک عراقی به دلیل لطافت و جنبه های غنایی بالای شعر این دوره است. در بین شاعران متعدد سبک عراقی نظامی، عطار، مولوی، سعدی و حافظ به اذعان غالب منتقدان مقامی والاتر و بالاتر از دیگران دارند.
این پایان نامه در  چهار بخش تنظیم شده است. در بخش اول کلیاتی درباره نیایش و معنای لغوی واصطلاحی آن و معادل و مترادف های دیگر آن بیان شده است. در بخش دوم سعی کرده ایم انواع یا شیوه های مناجات را در ادیان آسمانی بزرگ بررسی و تا حدودی مقایسه نماییم و بعد به مهم ترین شیوه های مناجات در دین اسلام بپردازیم. بخش سوم به نوع ادبی مناجات در ادبیات فارسی دری به طور کلی و در شعر سبک عراقی به طور جزئی پرداخته ایم. شیوه ها و محتواهای عمده مناجات ها در این نوع تقسیم بندی شده و اشکال آن استخراج شده است.  بخش چهارم به بررسی جزئی و موشکافانه انواع نیایش در شعر شاعران این دوره اختصاص یافته است. شاعران برگزیده به ترتیب تاریخی هر کدام یک قسمت را به خود اختصاص داده اند. نخستین شاعر نظامی است که نیایش هایش بیشتر جنبه زاهدانه دارد و در مخزن الاسرار بیشتر از مثنوی های دیگر خود مناجات کرده است. در مثنوی های دیگر نیایش ها بیشتر در آغاز یا پایان مثنوی هاست. عطار اولین شاعر عارف این مجموعه است و مناجاتهایش ویژگی عارفانه دارد. مناجات های عطار در لابلای مثنوی هایش پراکنده است و گاه از زبان شاعر و گاه از زبان شخصیت های داستان هایش نقل شده اند. بی پروایی و جسارت و صمیمیتی که در این مناجات ها وجود دارد به آنها عمق خاصی بخشیده است. مولوی بدون تردید بهترین و نغزترین مناجاتهای ادبیات فارسی را در مثنوی و غزلیات خود آورده است. نگاه برخاسته از وحدت وجود او باعث می شود که در جاهایی که حتی با شمس یا دیگر مظاهر حق هم راز و نیاز می کند، رنگ اسمانی و منزهی به نیایش هایش می دهد. مناجات های مثنوی بسیار زیاد و عمیق هستند و انواع لایه های گفتگوی صمیمانه و خالصانه را با معبود شامل می شوند. سعدی بیشتر با نگاه زاهدانه نیایش می کند گرچه در جاهایی رنگ عارفانه به آن می زند. نیایش هایش سعدی در بوستان در ابتدا و انتهای کتاب بیشتر است، سعدی چند قصیده کامل را نیز به مناجات اختصاص داده است. مناجات های حافظ در بین این شاعران از همه کمتر است و شاید آن هم به دلیل کاربرد خاص غزل در شعر حافظ باشد و نگاه انتقادی تندی که به شرایط جامعه خود دارد. نیایش های حافظ بیشتر پراکنده و به صورت تک بیت هایی درخشان در لابلای غزل هاست.

فهرست :
چکیده
مقدمه

بخش  اول(نیایش و ستایش
نیایش، ستایش و مترادفات آنها فصل اول
اقسام نیایش
محتوا و مضمون نیایش
ستایش و نیایش در قرآن
نیایش از دیدگاه دانشمندان و متفکران
دین

بخش دوم(دین اسلام ونیایش
نیایش در دین اسلام
نماز
پرستش
محتوای پرستش
عبادت
توحید در عبادت
انگیزه عبادت
نیاز انسان به نیایش
دعاها و نیایش ها
نیایش در قرآن
اصول اسلام
نیایش ومناجات  در قرآن
آداب و شرایط برگرفته از آیه قرآن
نیایش پیامبران الهی
تاثیر دعای مومن
اصلی ترین منظور دعا
 توجه به صفات خدا در نیایش
صفات خداوند
آداب دعا و نیایش

بخش سوم نیایش در شعر شاعران سبک عراقی
طریقه شعر خراسانی و عراقی
پیشینه نیایش های منظوم فارسی
نوع ادبی مناجات
عواطف حاکم در نیایش ها
نماز و نیایش در اشعار شاعران
درخواست در نیایش شاعران
انواع درخواست ها

بخش چهارم
بررسی نیایش شاعران برگزیده 
فصل اول نظامی
فصل دوم عطار
فصل سوم مولوی
فصل چهارم سعدی
فصل پنجم حافظ

فهرست منابع

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

تحقیق بررسی اوج تا سقوط سلسله هخامنشیان در قالب ورد و ۶ صفحه آماده دانلود می باشد

هخامنشیان
قلمرو هخامنشیان در دوران اوج خود
هخامنشیان ( ۳۳۰ – ۵۵۰ پیش از زادروز ) نام دودمانی پادشاهی در ایران پیش از اسلام است. پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خود را به هخامنش می‌رساندند که سرکرده خاندان پاسارگاد از خاندان‌های پارسیان بوده‌است. هخامنشیان نخست پادشاهان بومی پارس و سپس انشان بودند ولی با شکستی که کوروش بزرگ بر ایشتوویگو واپسین پادشاه ماد فرو ساخت و سپس گرفتن لیدیه و بابل، پادشاهی هخامنشیان تبدیل به شاهنشاهی بزرگی شد. از این رو کوروش بزرگ را بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی می‌دانند.
به پادشاهی رسیدن پارسی‌ها و دودمان هخامنشی یکی از رخدادهای برجسته تاریخ باستان است. اینان دولتی ساختند که دنیای باستان را به استثنای دو سوم یونان زیر فرمان خود در آورد. شاهنشاهی هخامنشی را نخستین امپراتوری تاریخ جهان می‌دانند. پذیرش و بردباری دینی از ویژگی‌های امپراتوری هخامنشی به شمار میرفت.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

چکیده
در زبان فارسی، فعل از جهات گوناگون تقسیم میشود. تقسیم بندی بر مبنای ساخت و تعداد اجـزای تـشکیل دهنده، یکی از مهمترین اقسام فعل است. دستور نویسان در این باره دست کم به دو گونـه فعـل سـاده و فعـل مرکب قائلند. برخی نیز اقسام بیشتری برای فعل برشمردهاند. عبارت فعلی گونهای از فعل بر مبنای سـاخت آن است که دست کم از سه جزء تشکیل میشود و معنی واحدی دارد. در چند دهه اخیر این مجموعـه فعلـی، در برخی از دستورها عبارت فعلی نامیده شده، اما برخی آن را انکار یا در نامگذاری آن سکوت کرده اند. در این مقاله، پس از بررسی آرای صاحب نظران در باره تقسیم فعل، به تاریخچه نامگذاری عبـارت فعلـی، سابقه آن در متون قدیم، ساخت و انـواع عبارت فعلی، کاربردهای گوناگون آن و نیز تـشابه و تفـاوت عبـارت فعلی با متمم پرداخته میشود و سرانجام فهرستی نسبتاً مفصل هم از عبارتهای فعلی ارائه میگردد

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

چکیده:
واژه ی تذکره،علاوه برمعانی  گوناگونی  از جمله :به یادآوردن ، یاد کردن ویادآوری ،اصطلاحی برای کتابهای شرح حال شاعران و به زبان های عربی ، فارسی و ترکی است. کتابهای ترجمه ی احوال، به عربی با اصطلاحاتی چون: طبقات، انساب، رساله، معجم و یااخبار  شناخته می شوند.  تذکره نویسی در ادبیات فارسی سابقه¬ای طولانی دارد. درقرن دوم هجری ،درایران نوعی گرایش به نگارش حالات زاهدانه وصوفیانه به وجود آمد و در اوایل قرن چهارم کتابهایی در توصیف شرح حال این زهاد وعرفا به نگارش درآمد ،که نام تذکره برآنها ثبت نیست ،اما همگی فصلی درشرح حال عرفا واهل تصوف  دارند.  برخی ازنویسندگان ایرانی که خود از صوفیان بزرگ بودند، آثارشان را به عربی  می نوشتندوازعناوینی  مانند:طبقات،انساب،اخبارورساله برای آثارشان، استفاده می کرد ند، قدمت این آثارتذکره مانند،ازآثار فارسی بیشتراست و به نام تذکره های عرفانی شناخته می شوند،مانند: طبقات الصوفیه سلمی،رساله قشیریه و،حلیه الاولیا،التعرف کلاباذی،اللمع ابونصرسراج، که این تذکره¬های عرفانی در تاریخ تصوف نقشی بسزا در شناساندن عارفان و صوفیان ایفا کرده است. در اواخر قرن چهارم  نوشتن تذکره های صوفیانه گسترش یافت. نخستین این آثار، طبقات الصوفیه سُلَمی به زبان عربی است . تذکره نگاری عرفانی  ریشه درظهورمکاتب عرفان وتصوف دارد، عرفان ایرانی که باید پایه گذار آنرا امام رضا (ع) دانست ،درمیان ایرانیان  خیلی سریع گسترش یافت، اما جلوه های فضایل رضوی دراین تذکره ها کم رنگ است ونوعی افراطی گری مذهبی دیده می شود ،که با سیره ائمه(ع) به خصوص تعالیم انسان ساز امام رضا(ع) منافات دارد. بنا براین اهل تصوف برای این که بتوانندافکار عوام را به خود جلب کنند وبه حیات فکری خود ادامه دهند ،در ذکر فضایل رضوی فقط بحث سلسله رساندن به ائمه به خصوص امام رضا(ع) را مطرح کرده اند ومعروف کرخی ،صوفی مشهور قرن دوم هجری را دربان مخصوص امام رضا(ع) معرفی کرده اند. که با بررسی منابع معتبر شیعه ،ادعای دربانی معروف کرخی واسلام آوردن او به دست امام رضا (ع) ادعایی باطل است. زیرا: طبق روایت دوحدیث مهم و معتبراز امامرضا (ع)  ایشان مکتب صوفیه ورفتارهای آنان را قبول ندا شته است،دیگراینکه درسال ولادت ، سن وسال ،هردو اختلافی هست که این امررا غیرممکن می کند.از آنجا که مسیر حرکت امامرضا (ع) به ایران از بغداد نبوده مسئله دیدار معروف  کرخی وامام (ع) ادعایی باطل است.
فهرست:
مقدمه: 
طرح مسئله 
اهمیت طرح این مسئله 
هدف از طرح مسئله 
پیشینه تحقیق 
گستره تحقیق 
روش تحقیق 
تعریف تذکره 
پیشینه تذکره نویسی 
کتب شرح  حال صوفیانه یا عارفانه، اولین تذکره ها 
ویژگی ساختاری تذکره های عرفانی 
تاثیر عرفان وتصوف  در پیدایش تذکره های عرفانی 
تعریف  عرفان 
 تصوف چیست و صوفی کیست 
تاریخ تصوف 
پیدایش ادبیات صوفیانه  وتذکره نگاری عرفانی یا صوفیانه 
نظرائمه(ع) وبه ویژه امام رضا(ع) درباره  دیدگاهای صوفیه 
ازمهم ترین موارد رد صوفیه از طرف ائمه (ع) 
عرفان ایرانی وتاثیر امام رضا (ع) در پیدایش آن 
بررسی دو حدیث از امام رضا(ع) درباره صوفیه 
بهره مندی تذکره نگاران عارف مسلک از کلام ائمه ،به ویژه امام رضا (ع 
فضایل رضوی در تذکره های صوفیانه ،کم یا زیاد؟ 
تذکره های عرفانی ،معروف کرخی وارتباط او با امام رضا (ع) 
فرقه معروفیه  وادعای اتصال به امام رضا علیه السلام 
معروف کرخی کیست 
منشاء افسانه اسلام  آوردن و دربانی معروف کرخی 
راوی اسلام آوردن معروف کرخی وحکایت دربانی او 
استفاده از تشابه اسمی معروف 
جایگاه  رضوی(ع) در تذکره های عرفانی 
سیمای امام رضا (ع) در طبقات الصوفیه شیخ ابوعبدالرحمن سلمى 
جلوه های فضایل رضوی حلیه‌الاولیاء و طبقاتُ الْاَصفیاء، نوشته حافظ ابونعیم اصفهانى 
جلوه های فضایل رضوی در طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری 
رساله قشیریه 
 سیمای امام رضا در رساله قشیریه 
اللمع فی التصوف ،تالیف ابونصر سراج 
فضایل رضوی در اللمع 
شرح تعرف 
کشف المحجوب 
فضایل رضوی در کشف المحجوب 
تذکره  الاولیا عطار نیشابوری 
فضایل رضوی در تذکره الاولیا 
نفحات الانس 
فضایل رضوی در نفحات الانس 
مجالس المومنین 
فضایل رضوی  درمجالس المومنین 
فضایل رضوی تذکره انوار العارفین 
تذکره ریاض العارفین 
فضایل رضوی  تذکره ریاض العارفین 
نتیجه 
منابع 

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

چکیده:

وحشی بافقی از شاعران ارزنده و صاحب نام در مکتب وقوع و طرز واسوخت و از بزرگان عرصه غزل و مثنوی است. آنچه تا امروز از سروده های وحشی برجا مانده و به ما رسیده عبارت است از غزل ها ،قصیده ها ، قطعه ها ، ترکیب بندها ،ترجبح بندها ، رباعیها ، مثنوی های پراکنده و سه مثنوی « خلد برین » و«ناظر و منظور» و«فرهاد و شیرین »

شور و التهاب واقعی که در شعر وحشی است سبب شده  تا مردم عادی آنرا بپسندند زیرا او مانند بعضی از مدیحه سرایان و غزل سرایان، تفننی شعر نگفته است . وی شوریده حالی پریشان احوال است که سوز و گداز دل بی قرار خویش را بیان می کند و دردمندی خود را ورای غزل هایش نشان می دهد؛ به گونه ای که گویا هیچکدام از غزل سرایان ایران به اندازه ی او به مراتب عشق زمینی آشنا نبوده اند.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

چکیده:

وحشی در جهان عشق و  شیدایی و مهرورزی،  یگانه و بی مانند است. بی گمان اگر این عشق آتشین و سوزان در نهاد او زبانه نمی کشید و در اندرون خسته اش این آتش نهانی و خدایی کوره وار نمی تابید، این همه سخنان سوزناک، آتشین، جانگداز و دردناک در دیوان گرانبهای او پدید نمی آمد. راز سوزندگی و آتشباری سخنان وحشی جز این نیست که آن سخنان از دلی دردمند و سینه ای آتش افروز برخاسته است.

بنابر این طرز وحشی در شعر چنان است که این دعوی را که بهترین شعر، اکذب آن است، از یاد می برد. سخن او  بی ریا و بی نقاب است که شنونده به راستی آن اطمینان می کند و در نهایت، شعرش از روی احساس، اندیشه و وجدان خویش است و از دل بر می آید و بر دل می نشیند.

مقاله حاصل پژوهشی دقیق در اشعار وحشی به ویژه غزلیات اوست و به روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

چکیده

ممیّز عدد تکواژی است که با اعداد همراه می­شود و معدود را  قابل شمارش یا قابل اندازه گیری می سازد یا اینکه بر اساس ویژگیهای معدود مثل شکل، جانداری و … آنها را طبقه بندی می کند. در این مقاله دو گروه عمده ممیّزها از یکدیگر متمایز شده اند. ممیّزهای کمّی که به عنوان واحد شمارش با اسامی شمارناپذیر به کار می روند و برای تعبیر معنایی گروه اسمی لازمند (مثل ممیّز لیوان در دو لیوان شیر). این ممیّزها در واقع همچون واژه های اندازه گیری عمل می کنند، رابطه معنایی خاصی با معدود ندارند و می توانند بسیار متنوّع باشند. در مقابل این ممیّزها ممیّزهای طبقه ای قرار دارند که بر اساس ویژگیهایی مثل انسان بودن، شکل و … معدودها را در طبقاتی قرار می دهند. این ممیّزها تعداد محدودی دارند، برای تعبیر معنایی گروه اسمی ضروری نیستند و عمدتا با شکل معدود خود رابطه دارند (مثل حلقه در دو حلقه چاه). بررسی داده های فارسی امروز نشان می دهد که ممیّزهای این دسته جز در موارد محدودی کاربرد زیادی ندارند و گرایش فارسی نوشتاری و رسمی امروز به حذف این عناصر است، امّا در گونه محاوره ای ممیّز عام ‘تا’ که با اسامی شمارپذیر به کار می رود، کاربرد نسبتا زیادی دارد.

توضیحات بیشتر

۱ The Revolution in the Poetry of Dabiran

بدون دیدگاه

لینک دانلود

Abstract
The poetry of the era of the Islamic Revolution developed alongside the Islamic movement of
Iran in the closing years of the previous regime, and soon indicated its future direction. Many
poets were inspired by the demonstrations and protests of the days o
f the Revolution to write
about achievements of the movement and reflect the new values of the popular movement in
their poetry, with their mainly epic, mystic and religious aspects.

توضیحات بیشتر

دسته‌ها