نابرابری چبیشف

  • آمار
  • اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

چکیده:
در نظریه احتمالات، نابرابری چبیشف، تضمین می‌کند که در هر نمونه تصادفی یا توزیع احتمال، «تقریباً تمامی» مقادیر، در نزدیکی میانگین خواهند بود. بطور دقیقتر این قضیه بیان می‌کند که حداکثر مقادیری که در هر توزیع می‌تواند بیش از k برابر انحراف معیار با میانگین فاصله داشته باشد، است. این نامساوی بسیار کاربردی است، چون می‌تواند برای هر توزیع دلخواهی به کار برده شود (جز مواردی که میانگین و واریانس نامعلوم اند). بعنوان مثال از این نامساوی برای اثبات قانون ضعیف اعداد بزرگ استفاده می‌شود.

عنوان نامساوی از نام ریاضیدان روسی پاونوتی چبیشف، گرفته شده‌است، اگرچه در ابتدا نامساوی توسط دوست و همکلاسش فرموله شد. این نامساوی را می‌توان بصورت کاملاً کلی با کمک نظریه اندازه، بیان کرد.

فهرست :
مقدمه
شرح مسئله
شرح با نظریه اندازه
شرح احتمالی
نابرابری یک طرفه ی چبیشف
استفاده در تعیین فاصله ی بین میانگین و میانه
اثبات با نابرابری چبیشف
اثبات با نابرابری جنسن
 اثبات (حالت دو سویه نابرابری چبیشف)
اثبات با نظریه اندازه
اثبات احتمالی

چکیده:
گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شکلی بدنی (BDD) باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات بسیار شده است.
این
پژوهش پیرامون مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج
عملکردها مطالعاتی را انجام داده است و در آن به مقایسه شدت بدشکلی هراس
بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد براساس متغیرهای
جنس، سن، وزن، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، آخرین معدل تحصیلی، تحصیلات پدر،
تحصیلات مادر، تعداد اعضای خانواده چندمین فرزند و تعداد برادر و خواهر
پرداخته‌ایم.
روش تحقیق در مطالعه توصیفی و روش نمونه گیری در دسترس
می‌باشد. جامعه آماری را ۲۶۰ نفر که ۱۳۰ نفر دانش آموزان دختر و ۱۳۰ نفر
دانش آموزان پسر دبیرستانی تشکیل داده‌اند.
ابزار پژوهش پرسشنامه بدشکلی
بدنی و چاقی که دارای ۳۳ آیتم می‌باشد ۱۹ سؤال ابتدائی در مورد اختلال دیس
فیک و‌۱۴ سؤال بعدی‌در مورد اختلال چاقی در پژوهش استفاده شده است .
تجزیه
و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار spss انجام شده است و نتیجه پژوهش این
بود که این روش  تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) می‌باشد و روش آماری به صورت
تصادفی از طریق نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد.

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول: کلیات 
1-1 مقدمه 
1-2 طرح مسئله و اهمیت آن
۱-۳ اهمیت موضوع پژوهش
۱-۴ اهداف تحقیق
هدف فرعی
۱-۵تدوین فرضیه تحقیق 
فرضیه اصلی: بین دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی از نظر بدشکلی بدنی تفاوت معنی‌داری وجود دارد
فرضیات فرعی
۱-۶ سوالهای تحقیق
۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها
فصل دوم: پیشینه یا ادبیات 
2-1 اختلالات شبه جسمی در DSMIV 
2-4 اختلال بدریختی بدن
A- اختلال جسمانی کردن
وجود یک یا دو 
برخی از عوامل پویائی مشابه افسردگی
B- اختلال شبه جسمی نامتمایز 
C- اختلال تبدیلی 
D- اختلال درد
۳- همه‌گیرشناسی
E- خود بیمار انگاری
۱-تعریف. ترس یا باور بیمارگونه از مبتلا بودن به یک بیماری جدی در حالیکه چنین چیزی وجود ندارد
۲-تشخیص، علائم و نشانه‌ها
۳-همه گیر شناسی 
69-روان پویائی 
7-تشخیص افتراقی 
9-درمان 
F-اختلال بدریختی بدن
انواع هذیانی و غیر هذیانی اختلال بدشکلی بدنی
بدشکلی بدنی به عنوان یک عامل متغییر «وسواسی جبری» (OCD)
*بدشکلی بدنی و اختلالات خوردن به عنوان عوامل متغیر یک اختلال تصویر بدن
*بدشکلی بدنی به عنوان یک اختلال روان تنی
۲-۵ – همه‌گیر شناسی 
سبب شناسی
ویژگی‌های بالینی
تشخیص افتراقی
سیر و پیش آگهی
درمان
اجزاء درمان
(شیوه‌های درمانی اضافی)
فصل سوم: روش پژوهش 
3-1 طرح پژوهش 
3-2 جامعه و نمونه آماری
۳-۳ ابزار پژوهش
۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 
فصل پنجم: نتایج بحث و پیشنهاد 
5-1 مقدمه
۵-۲ بحث و نتیجه گیری و تحلیل فرضیه‎ها 
5-3 پیشنهادات
فهرست منابع

لینک دانلود

تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن

خلاصه

هدف : تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
.

روش کار : از میان ۱۱۰ مراجعه
کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل :
سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید .

در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک ، رفرکشن توسط رتینوسکوپ
استاتیک ، بررسی دید با اصلاح انجام شده و از میان بیمارانی که با اصلاح ، دید
کامل داشته اند تست حساسیت کانتراست پلی رابسون ابتدا تک چشمی و سپس دوچشمی در
شرایط نوری
گرفته
شد و نتایج بررسی شد.

نتایج :بر اساس آزمون  T میزان حساسیت کانتراست
چشم راست
، چپ و دوچشمی در گروههای سنی
مختلف تفاوت معنی داری داشت . 

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

چکیده:
یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)می باشد. چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد. و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است.
در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از کل افرادی که در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۰ طلاق داده یا به دادگستری مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد که کل این افراد ۱۵۰نفر می باشند که ۱۱۵ نفر از آنها زن و ۳۵ نفر دیگر مرد می باشند.متغیر وابسته
یافته های تحقیق:
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن و جنس
جدول شماره ۱-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن و جنس
جدول شماره ۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ازدواج  و جنس
جدول شماره ۳ -توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علت اصلی طلاق از نظر خودشان
جدول شماره ۴- آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق بر حسب جنس
جدول شماره ۵- همبستگی بین متغیرهای مستقل زیر با گرایش زنان به طلاق
جدول شماره ۶- همبستگی متغیرهای زیر با میزان گرایش مردان به طلاق
جدول شماره ۷- آزمون تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق بر حسب تصمیم گیرنده ازدواج برای آنها
جدول شماره ۸- آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب خویشاوند بودن با همسر
جدول شماره ۹ آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب چند زنی بودن شوهر
جدول شماره ۱۰- آزمون تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق بر حسب دخالت دیگران در زندگی
جدول شماره  ۱۱- آزمون تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق برحسب شیوه آشنایی قبل از ازدواج
جدول شماره ۱۲ آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان برحسب محل تولد آنها
جدول شماره ۱۳ آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب  وضعیت اشتغال آنها
جدول شماره ۱۴- آزمون تفاوت میانگین گرایش مردان به طلاق برحسب تصمیم گیرنده ازدواج آنها
جدول شماره ۱۵- آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق مردان بر حسب خویشاوند بودن با همسر
جدول شماره ۱۶- آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق مردان بر حسب دخالت دیگران در زندگی
جدول شماره ۱۷- آزمون تفاوت میانگین گرایش مردان به طلاق بر حسب شیوه آشنایی قبل از ازدواج
جدول شماره ۱۸- آزمون تفاوت میانگین گرایش مردان به طلاق بر حسب محل تولد آنها
جدول شماره ۱۹- متغیرهایی که در معادله رگرسیون چند متغیره پیش بینی میزان گرایش زنان به طلاق
جدول شماره ۲۰- متغیرهایی که در معادله رگرسیون چند متغیره پیش بینی میزان گرایش مردان به طلاق
نتیجه گیری
پیشنهادها و راهکارها
فهرست منابع و مأخذ

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه:
هدف از انجام این بررسی آماری، اینکه دریابیم:
«چند درصد از دانش آموزان سال اول دبیرستان تصمیم دارند در رشته ی ریاضی- فیزیک تحصیل کنند»
موضوع مورد مطالعه:
میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول یک دبیرستان به درس ریاضی در این قسمت به توضیح درباره ی جدول های فراوانی و چگونگی جمع آوری اطلاعات می پردازیم.
برای جمع آوری اطلاعات درباره ی این موضوع از پرسشنامه استفاده کردیم به طوری که ۳۴ پرسشنامه به عنوان نمونه که شامل ۷ سؤال می‌باشد در اختیار دانش آموزان ۱۲ کلاس موجود در مدرسه اهل البیت به صورت اتفاقی و بدون شناخت قبلی قرار گرفت. سپس تمام پرسشنامه ها جمع آوری گردید و با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها برای هر سؤال جدول فراوانی که شامل فراوانی مطلق ، فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی و زاویه ی مرکزی می‌باشد و با توجه به نوع داده برای آن در صورت امکان مرکز دسته تعیین گردید. سپس با توجه به نوع متغیر مورد مطالعه برای هر سؤال نمودار میله ای و دایره ای و یا نمودار مستطیلی و چند بر فراوانی کشیده شد. سپس به پیدا کردن شاخص های مرکزی (حد و میانه و میانگین) پرداختیم.
(هر داده که بیشترین فراوانی را دارد میانه مقداری است که نصف داده ها قبل از آن و نصف دیگر داده ها بعد از آن قرار دارد و میانگین مرکزیت داده ها را نشان می‌دهد.)پ

موضوع مورد مطالعه:
میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی
در این قسمت به توضیح درباره ی جدول های فراوانی و چگونگی جمع آوری اطلاعات می پردازیم.

نتیجه گیری:
مهم ترین نتایجی که از این بررسی آماری به دست آورده ایم عبارتند از:
۱-میزان علاقه تعداد زیادی از دانش آموزان سال اول به درس ریاضی زیاد می‌باشد.
۲-بیشتر دانش آموزان سال اول قصد دارند در رشته های فنی تحصیل کنند.
۳-دبیران درس ریاضی در علاقه مندی دانش آموزان به این درس نقش دارند.
۴-تعداد زیادی از دانش آموزان سال اول از هیچ کتاب کمک درسی برای یادگیری بهتر درس ریاضی استفاده نمی کنند و فقط از کتاب درسی استفاده می کنند.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه:
هدف از این پروژه ، بررسی جمعیت روستای بلغان می باشد .
بیش
تر مردم دوست دارند از جمعیت روستا یا شهرشان مطّلع شوند و به بررسی آن
بپردازند زیرا جمعیت نقش سازنده ای را در رشد و توسعه فرهنگ ، اقتصاد و …
دارد .
من می خواهم در این پروژه آمار و داده ها را به صورتی مناسب دسته بندی کنم و برای گیرایی بهتر در نمودارهای مختلف به نمایش بگذارم .
ابتدا
داده های افراد اصلی روستا و افرادی که مهاجرت کرده اند ، به طور جداگانه
مورد بررسی قرار می دهم و سپس به صورت کلی به بررسی آن ها می پردازم .
افراد اصلی روستا : افرادی که از قبل ساکن روستا بوده اند .
افراد
مهاجرت کننده : افرادی که ساکن بلغان شده اند ، مانند : افغانی ها ، کردها
و افرادی که از روستاهای همجوار به بلغان آمده اند و ساکن شده اند .
در این پروژه من سن افراد جامعه را در جدول های فراوانی ای که طول دسته ی آن ۵ سال است دسته بندی کرده ام .

فهرست مطالب:
مقدمه
جمع آوری داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
افراد اصلی روستا
مرد
جدول فراوانی
– نمودار میله ای
– نمودار مستطیلی
– نمودار چند بر فراوانی
– نمودار دایره ای
– نمودار جعبه ای
– نمودار ساقه و برگ
زن
جدول فراوانی
– نمودار میله ای
– نمودار مستطیلی
– نمودار چند بر فراوانی
– نمودار دایره ای
– نمودار جعبه ای
– نمودار ساقه و برگ
افراد مهاجر
مرد
جدول فراوانی
– نمودار میله ای
– نمودار مستطیلی
– نمودار چند بر فراوانی
– نمودار دایره ای
– نمودار جعبه ای
– نمودار ساقه و برگ
زن
جدول فراوانی
– نمودار میله ای
– نمودار مستطیلی
– نمودار چند بر فراوانی
– نمودار دایره ای
– نمودار جعبه ای
– نمودار ساقه و برگ
کل افراد جامعه ی بلغان
مرد
جدول فراوانی
– نمودار میله ای
– نمودار مستطیلی
– نمودار چند بر فراوانی
– نمودار دایره ای
– نمودار جعبه ای
– نمودار ساقه و برگ
زن
جدول فراوانی 
– نمودار میله ای
– نمودار مستطیلی
– نمودار چند بر فراوانی
– نمودار دایره ای
– نمودار جعبه ای
– نمودار ساقه و برگ
نتایج
افراد اصلی روستا
افراد مهاجر
کل افراد روستای بلغان

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

خلاصه پروژه:
دراین پروژه ما به بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی
بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی درسطح شهرستان کرده ایم که
این بررسی و مقایسه درغالب چند جدول فراوانی و نمودار تقدیم شما گردیده است
دراین پروژه به بررسی معدل دانش آموزن برای ورود به رشته انسانی معدل دانش
آموزان درسال دوم دبیرستان مشوق این دانش آموزان و اینکه چه رشته ای اولین
اولویت بوده اگر رشته تحصیل دهنده دراین پروژه پرسش هایی اینگونه طرح شده و
پاسخ  آنها همانطورکه دربالا گفته شده درغالب چند جدول و نمودار آمده است
که این جدول ها و نمودارها در صفحات بعد ارائه شده است.

سوالات مد نظر پروژه:
۱- جنسیت؟
۲- معدل شما در سال دوم دبیرستان رشته انسانی چقدر است ؟
۳- معدل شما برای ورود به رشته انسانی چقدر بوده است ؟
۴- رشته انسانی چندمین اولویت در کارنامه تحصیلی شما بوده است ؟
۵- چه رشته ی اولین اولویت در کارنامه شما بوده است ؟
۶- چه کسی مشوق شما برای ورود به این رشته بوده است ؟
۷- پس از فارغ التحصیل شدن از رشته انسانی تمایل به چه شغلی دارید؟

فهرست مطالب:
جدول داده ها
جدول فراوانی
نمودار چند بر فراوانی
نمودار مستطیلی
نمودار میله ای
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
محاسبه واریانس و انحراف معیار و واریانس و ضریب تعییرات

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه:
امروزه کسی نیست که در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شکّی داشته باشد.کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که در حال حاضر بحران مواد مخدر در کنار ۳ بحران یعنی «بحران نابودی محیط زیست،ب حران تهدید اتمی و بحران فقر» به عنوان مسئله روز در آمده است. طبیعی است که حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یک سازمان و یا چند مرجع، آن هم صرفاً با یک بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلکه نگرش یک بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود.به گونه ای که عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از «برنامه روزی» و گام برداشتن در مسیر «برنامه ریزی» و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناکترین معضلات بشری است.سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حرکت خود، کودکان، نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی کردن کانون گرم و پاک خانوادگی سبب ناکامی در زندگی و تمایل بخودکشی و مرگ در آنها نیز می گردد.

فهرست مطالب:
سرمقاله
موضوع تحقیق
مساله تحقیق
مفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیق
تعریف اعتیاد
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف جزئی
فرضیات تحقیق
متغیرهای تحقیق
قرارداد آماری
نتایج حاصل از بخش توصیفی
فراوانی ارتباط اعتیاد با سطح سواد
فراوانی علت اعتیاد در معتادین
فراوانی نوع اعتیاد در معتادین
مقایسه بین وجود سابقه اعتیاد در خانواده بین معتادین  و غیر معتادین
نمودار جعبه ای فراوانی اعتیاد و ارتباط آن با وضعیت درآمد
نمودار مقایسه ای ارتباط عواطف خانوادگی با گرایش به اعتیاد
نمودار فراوانی وضعیت درآمد در موارد آزمون
نمودارجعبه ای ارتباط وضع معیشتی با اعتیاد
نمودار دایرهای وضع اشتغال در بین موارد آزمون
نمودار میله ای درصد سابقه اعتیاد در خانواده زندانیان مورد آزمون
هیستوگرام ارتباط اعتیاد با درآمد برای تحصیل در خانواده زندانیان
هیستوگرام ارتباط درآمد برای سرگرمی های سالم و  اعتیاد
هیستوگرام فراوانی سالهای اعتیاد
هیستوگرام فراوانی سواد در بین زندانیان مورد آزمون

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه:

هدف از انجام این پروژه بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس
تجربی در یک دبیرستان است می خواهیم بدانیم سطح نمرات کدام کلاس بالاتر
بوده برای این کار ابتدا لیست نمرات فیزیک را تهیه کرده و بعد عملیات آماری
لازم را طبق مطالب زیر انجام می دهیم.

فهرست مطالب:
مقدمه
جدول فراوانی
داده ها و محاسبات (۲۴ داده)
نمودارها
نمودار دایره ای
نمودار میله ای
نمودار چندبر فراوانی
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
شاخص های مرکزی
میانگین
واریانس
انحراف معیار
مد
میانه

توضیحات بیشتر

پروژه آمار جمعیت کل ایران

  • آمار
  • فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

لینک دانلود

مقدمه:

دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و کنترل آن  در هر کشوری اهمیت  بسزایی را داراست . از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت  مطلع بود تا با توجه به آن  بتوان برآورد جمعیت درست کشور را داشت و بتوان رشد جمعیت را در سطح مناسب نگاه داشت.
آمار گیری در این پروژه بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از بر آورد جمعیت در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است. در این پروژه با استفاده از اطلاعات خام اولیه که همان جداول برآورد جمعیت استانهای کشور است جداول و نمودارهایی محاسبه شده اند و در پایان هر بخش نتیجه گیری از آن گرفته شده است.
شایان ذکر است اعداد اعشاری برای سهولت در محاسبات گرد شده اند و نیز مقادیر عددی با فاصله بسیار زیاد با دادهای قبل از خود بی دلیل مشکل ایجاد کردن در جداول فراوانی  ار محاسبات حذف شده اند.

فهرست:
مقدمه
اطلاعات خام
فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال ۱۳۸۱
جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان 
جدول و نمودار مربوط به مردان 
جدول و نمودار مربوط به زنان
جدول و نمودار مربوط به شهر
جدول و نمودار مربوط به روستا
نتیجه و در صد گیری
فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال ۱۳۸۲
جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان
جدول و نمودار مربوط به مردان
جدول و نمودار مربوط به زنان
جدول و نمودار مربوط به شهر
جدول و نمودار مربوط به روستا
نتیجه و در صد گیری
منابع 

توضیحات بیشتر

دسته‌ها