لینک دانلود

خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن

مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه
۲۷۵ صفحه در قالب وورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب :
مقدمه ۱
بخش اول : کلیات ۵
فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی ۶
مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی ۷
۱-۱-۱- معنی لغوی خسارت ۷
۱-۱-۲- معنی اصطلاحی خسارت ۹
۱-۱-۳- انواع تقسیمات خسارت و معیار آن ۱۱
الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد ۱۲
ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع ۱۳
ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم ۱۳
۱-۱-۴- ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی ۱۶
۱-۱-۵- تعریف خسارت معنوی ۱۸
۱-۱-۶- تقسیمات خسارت معنوی ۲۲
۱-۱-۷- پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن ۲۴
۱-۱-۸- پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران ۲۶
۱-۱-۹- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه ۲۶
مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن ۲۷
۱-۲-۱- وجود ضرر ۲۷
۱-۲-۲- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع ۲۹
۱-۲-۳- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود ۳۱
۱-۲-۴- دفاع مشروع ۳۱
۱-۲-۵- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار ۳۲
۱-۲-۶- اجبار ۳۳
۱-۲-۷- اضطرار ۳۴
۱-۲-۸- اجرای حق ۳۴
۱-۲-۹- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی ۳۵
الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد ۳۵
ب- خسارت باید مستقیم باشد ۳۷
ج – خسارت باید جبران نشده باشد ۳۹
د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد ۴۱
مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی ۴۲
۱-۳-۱- نظریه تقصیر ۴۲
۱-۳-۲- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر ۴۵
۱-۳-۳- نظریه خطر ۴۵
۱-۳-۴- ایرادها به نظریه خطر ۴۶
۱-۳-۵- نظریه تضمین حق ۴۷
۱-۳-۶- نظریه مختلط ۴۸
۱-۳-۷- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه ۴۹
۱-۳-۸- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر ۴۹
فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های
حقوقی فرانسه ۵۱
مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام ۵۲
۲-۱-۱- مستندات و مدارک قاعده لاضرر ۵۲
۲-۱-۲- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی ۵۶
۲-۱-۳- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی ۵۷
۲-۱-۴- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی ۵۸
۲-۱-۵- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی ۶۵
۲-۱-۶- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی ۶۶
۲-۱-۷- قاعده اتلاف و تسبیب ۶۹
۲-۱-۸- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب ۷۰
۲-۱-۹- قاعده غرور ۷۲
۲-۱-۱۰- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی ۷۴
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی ۷۶
۲-۲-۱-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق ۷۶
۲-۲-۲- پیشینه‌ی تاریخی دیه ۷۷
۲-۲-۳- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی ۷۹
۲-۲-۴- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه ۸۱
مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی ۸۳
۲-۳-۱- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه ۸۴
۲-۳-۲- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی ۸۵
۲-۳-۳- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی ۸۷
۲-۳-۴- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب ۸۸
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی ۹۰
۲-۴-۱- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه ۹۰
۲-۴-۲- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی ۹۱
۲-۴-۳- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه ۹۲
۲-۴-۴- ماهیت حد قذف و احکام قذف ۹۳
۲-۴-۵- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی ۹۴
۲-۴-۶- ایلاء و خسارت معنوی ۹۵
مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی ۹۶
۲-۵-۱- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی ۹۶
۲-۵-۲- نظریه مالی ۹۷
۲-۵-۳- نظریه امکان جبران خسارت مالی ۹۷
مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه ۹۹
۲-۶-۱- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی ۹۹
۲-۶-۲- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی ۱۰۵
بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن ۱۱۰
فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی ۱۱۱
مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ۱۱۲
۳-۱-۱- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی ۱۱۲
۳-۱-۲- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی ۱۱۹
۳-۱-۳- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی ۱۲۵
۳-۱-۴- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹
۳-۱-۵- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی ۱۳۲
۳-۱-۶- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری ۱۳۲
۳-۱-۷- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶
۳-۱-۸- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی ۱۴۶
مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات ۱۴۹
۳-۲-۱- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات ۱۴۹
۳-۲-۲- توهین به مقدسات در مطبوعات ۱۵۳
۳-۲-۳- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات ۱۵۵
۳-۲-۴- خسارت معنوی در رسانه‌ها ۱۵۶
۳-۲-۵- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر ۱۵۶
مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی ۱۵۸
۳-۳-۱- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده ۱۵۸
۳-۳-۲- تجاوز به حق مخترع ۱۶۴
۳-۳-۳- سوء‌استفاده از اسم تجارتی ۱۶۷
۳-۳-۴- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی ۱۶۹
۳-۳-۵- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه ۱۷۰
۳-۳-۶- خسارت تأخیر تأدیه ۱۷۱
۳-۳-۷- بازداشت قانونی ۱۷۴
۳-۳-۸- لطمه به عواطف و احساسات ۱۷۸
۳-۳-۹- غصب نام خانوادگی ۱۸۱
۳-۳- ۱۰- سلب آزادی ۱۸۳
۳-۳-۱۱- به هم زدن وصلت ۱۸۶
مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور ۱۸۹
۳-۴-۱- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها ۱۹۱
۳-۴-۲-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها ۱۹۲
مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی ۱۹۴
۳-۵-۱- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی ۱۹۵
۳-۵-۲- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست ۱۹۷
الف ) تقصیر سرپرست ۱۹۸
ب) عدم تقصیر سرپرست ۱۹۹
فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن ۲۰۳
مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی ۲۰۴
۴-۱-۱- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی ۲۰۴
۴-۱-۲- انواع جبران خسارت معنوی ۲۰۶
۴-۱-۳- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی ۲۰۷
۴-۱-۴- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل ۲۱۰
۴-۱-۵- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی ۲۱۷
۴-۱-۶- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی ۲۱۸
مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی ۲۱۹
۴-۲-۱- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد ۲۱۹
۴-۲-۲- روش تعیین مبلغ جبران خسارت ۲۲۱
۴-۲-۳- ملاک زمان ارزیابی ۲۲۲
۴-۲-۴- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب ۲۲۴
۴-۲-۵- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی ۲۲۷
۴-۲-۶- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی ۲۳۱
مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی ۲۳۵
۴-۳-۱- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی ۲۳۵
۴-۳-۲- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده ۲۴۱
۴-۳-۳- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی ۲۴۱
۴-۳-۴- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه ۲۴۲
۴-۳-۵- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت ۲۴۳
۴-۳-۶- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه ۲۴۴
۴-۳-۷- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث ۲۴۶
۴-۳-۸- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او ۲۴۷
۴-۳-۹- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی ۲۴۹
مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی ۲۵۱
۴-۴-۱- اسباب معافیت ۲۵۲
۴-۴-۲- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده ۲۵۴
۴-۴-۳- تقصیر زیان دیده ۲۵۵
۴-۴-۴- رضایت زیان دیده ۲۵۷
نتیجه‌گیری و پیشنهاد ۲۶۰
۵-۱- نتیجه‌گیری ۲۶۱
۵-۲- پیشنهادات ۲۶۴
۱- فهرست منابع ۲۶۶
الف – کتب فارسی ۲۶۶
ب – پایان نامه‌های فارسی ۲۶۹
ج – قوانین ۲۷۰
د – نشریات فارسی ۲۷۰
۲ – کتب عربی ۲۷۱
۳ – منابع لاتین ۲۷۶
الف – کتب فرانسه ۲۷۶

چکیده انگلیسی تحقیق خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن

توضیحات بیشتر

مشخصات

دانـــــلود

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها