آموزش نحوه تست زنی reading در کنکور

بدون دیدگاه

لینک دانلود

آموزش نحوه تست زنی reading در کنکور در قالب فایل pdf 16 صفحه | نکات تستی در مبحث ریدینگ
ﺣﺪﺱ ﺯﺩﻥ ﻛﻠﻤﻪ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺠﺎﻭﺭ  ﻣﻬﻢ  ﺑﭽﻪ ترینﻣﺸﻜﻞ درک ﻫـﺎ در روﺑـﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺎآﺷﻨﺎ رو ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﻛﻠﻤـﺎت یـﺎ ﻋﺒـﺎرات است .

درﻣﺜﺎل های ﻣﻔﻬﻮم این ﻣﻬﺎرت یاد ﺧﻮاﻫید ﮔﺮﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﻧـﻪ ﻟﺰوﻣـﺎ یـﺎ ایـﻦ ﻛﻠﻤـﺎت, ﻋﺒﺎرات نزدیک ﺷوید . می تاکید کنیم ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ هیچ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﺎرت بخوانید ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ یـﺎ ﻋﺒـﺎرت ﺟﻤﻠه به کنید ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﮕﺎه .   ﺑﻌﻀی ﻛﻠﻤﺎت اوﻗﺎت ﺧﻮد این غالبا ﻛﻪ نیستند در ﻛﺘﺎب درسی ﻣـی ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار گیرند , اگر دانستن ، ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺳﺆال واﻗﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮای فهمیدن قسمتی از یک ﭘﺎراﮔﺮاف نیاز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻘﺮیبی آن ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﻫﺎ داریم ؛ دارد داﻧﺴﺘﻦ این ﻣﻬﺎرت از دو ﻧﻈﺮ فایده .
 
ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ یا ﻛﻤﻚ از همسایه ﺟﻤﻼت ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﺑﻞ درک دارﻧﺪ در ،  ﻣﺎ را ﺣﺪس زدن این ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.

توضیحات بیشتر

مشخصات

دانـــــلود

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها